Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

KONKURS

 

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini traje od 18. juna 2019. godiine do 5. jula 2019. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2019. godine.U prvu godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 

 

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij - Građevinski fakultet:

 

·         Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),

·         Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),

·         Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija originala),

·         Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci),

·         Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima,

·         uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419,

svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru – Građevinski fakultet.

 

II ciklus studija/diplomski studij - Građevinski fakultet:

 

·         Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),

·         Diploma ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta

·         Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),

·         Rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)

·         Orginal uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

·         Uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419,

svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Građevinski fakultet,

·         kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

▪   Drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu   

    "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta
 
 
Napomena: U prilogu su nalaze obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti sa ostalom dokumentacijom pri upisu
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.