Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Stalno uposleni
Spoljni saradnici
Galerija
Downloads
ZPIMK
Naučno-istraživački rad
Centar za održivi okoliš (COO)
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA

Univerzitet "Džemal Bijedić” u Mostaruposjeduje dugu tradiciju u obrazovanju inženjera na dodiplomskim i postdiplomskim studijama. Bliska veza sa privredom osigurava relevantnost studija i olakšava razvoj karijere diplomiranih inženjera.

Građevinski fakultet u Mostaru

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru osnovan je 1978. godine i počeo sa radom 1. septembra iste godine. Do 1993. godine Fakultet je bio lociran u ulici Ante Zunanića b.b., u prostorima koje je morao napustiti tokom rata. U toku rata nastavni proces odvijao se sa manjim brojem studenata u porušenom dijelu Mostara, u muzeju "Džemal Bijedić", kao i u Jablanici i Konjicu. Od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić", prostorije fakulteta nalaze se u objektima univerzitetsko-sportsko-rekreacionog centra (USRC) "Midhat Hujdur Hujka" (bivša kasarna Sjeverni logor) lociranog u sjevernom dijelu grada, u neposrednoj blizini željezničke i autobuske stanice. Od oktobra 2009. godine, nastavni proces i ostale aktivnosti Fakulteta obavljaju se u novoizgrađenom objekatu izgrađenom na prostoru USRC-a. Građevinski fakultet u Mostaru je javna institucija koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, stručnu, visokostručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. U okviru Fakulteta postoji Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK), sa savremeno opremljenom laboratorijom lociranom u novoj zgradi Fakulteta. Zavod je takođe i mjesto na kojem studenti izvode laboratorijske vježbe i učestvuju u procesu ispitivanja građevinskih materijala. Građevinski fakultet predstavlja članicu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a sve u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju. Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru krenuo je sa reformiranim studijem u školskoj 2008/09 godini. Predviđena ukupna dužina studija je pet godina. Prvi dio studija, ili dodiplomski studij, traje tri godine i njegovim završetkom se stiče titula "Bachelora" građevinarstva. Uspješan završetak dodiplomskog studija je uvjet za upis na drugi dio studija, ili diplomski studij, koji traje dvije godine i čijim završetkom se stiče titula "Mastera" građevinarstva. Uvodi se trogodišnji doktorski studij, koji se sastoji od jedne školske godine u kojoj bi se organizovala predmetna nastava i dvije godine u kojima bi se, uz intenzivan istraživački rad, trebala završiti i odbraniti doktorska disertacija i time steći titula doktora tehničkih nauka iz odgovarajuće oblasti. Uvjet za upis na doktorski studij je uspješan završetak prvog i drugog ciklusa studija (Bachelor i Master). Fleksibilnost nastavnih planova omogućuje da ovi studiji reflektiraju brz razvoj tehnologije i da se prilagođavaju potrebama u privredi. Ovo se, na primjer, očituje u obuci i sticanju iskustva u korištenju modernih kompjuterskih aplikacija sa primjenom u građevinarstvu. Kvalitet ovih studija je priznat na internacionalnom i državnom nivou. Kompatibilnost nastavnih planova sa onim u zemljama EU omogućuje razmjenu studenata sa zapadnoevropskim Univerzitetima.


Osnivanje
Građevinski Fakultet Univerziteta " Džemal Bijedić " osnovan je 1978. godine i iste godine je počeo sa radom 1. septembra , sa dva odsjeka : Konstruktivno - izvođački i Hidrotehnički.

Univerzitet "Džemal Bijedić"

Osnovan je 1977. godine i danas pored Građevinskog ima i fakultete : Poslovni menadžment, Mašinski, Nastavni, Informacione tehnologije, Pravni, Agromediteranski i Humanističke nauke.

Osnovni akt

Statut Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Broj studenata

Danas na Fakultetu studira preko 400 redovnih studenata I - og i II – og ciklusa, Bolonjskog procesa.

Broj nastavnika i saradnika

Na Fakultetu radi 18 nastavnika i 15 saradnika.

Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK)

Od njegovog osnivanja, praktični dio nastave studenata kao i naučno-istraživačka djelatnost se velikim dijelom odvija u Zavodu za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija koji posjeduje savremenu opremu za laboratorijska i terenska ispitivanja. Osnovni zadaci ZPIMK-a Građevinskog fakulteta u Mostaru su:

- razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije,    

- praktično osposobljavanje mlađih naučnika i istraživača,

- obrazovanje i usavršavanje novog nastavnog kadra,

- rješavanje složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice,

- eksperimentalni rad i eksperimentalna nastava,

- saradnja sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

Međunarodna saradnja

Kooperacijom univerzitetske kancelarije za međunarodnu saradnju i Fakulteta omogućava se razmjena studenata na međunarodnom nivou, studentski boravci u inostranim zemljama i izrada diplomskih radova na inostranim fakultetima, kao i pohađanje ljetnih škola i kurseva za učenje stranih jezika, te učešće na raznim naučnim seminarima i studentskim natjecanjima. Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru ima razvijenu međunarodnu saradnju sa sljedećim uglednim evropskim univerzitetima i institucijama:

1. Univerzitet u Stuttgartu, Njemačka,

2. Ruhr-Univerzitet u Bochumu, Njemačka

3. Sveučilište u Splitu, Hrvatska

4. Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

5. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

6. Univerzitet „Kirilo i Metodije" u Skoplju, Makedonija

7. Univerzitet u Istanbulu, Istanbul, Turska

8. Akdeniz Univerzitet u Antaliji, Antalija, Turska

Mjesto fakulteta

Od 1977. do 1993. godine Fakultet je bio lociran u ulici Ante Zuaanića b.b. , koje prostore je morao tokom rata napustiti.

U toku rata nastavni proces odvijao se sa manjim brojem studenata u porušenom dijelu Mostara, muzeju "Džemal Bijedić" kao i u Jablanici i Konjicu. Od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić", prostorije fakulteta smještene su u objektima univerzitetsko-sportsko-rekreacionog centra (USRC) "Midhat Hujdur Hujka" (bivša kasarna Sjeverni logor). Ovaj USRC nalazi se na sjevernom dijelu grada, u neposrednoj blizini željezničke i autobuske stanice.

 

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.