Posjeta gradilištu: Izgradnja kanalizacijskih kolektora u gradu Mostaru.