Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava

Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Pravni fakultet