E6

Kandidat (Ime i prezime) Ramiz Džaferović
Naslov disertacije Računovodstvene politike kao determinante poslovanja i izvještavanja kod finansijskih institucija
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Mehmed Jahić
Član 1 prof. dr Mehmed Jahić
Član 2 prof. dr Ibro Popić
Član 3 prof. dr Adil Trgo
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 31.05.2012