P3

Kandidat (Ime i prezime) Ajla Škrbić
Naslov disertacije "Evolucija međunarodnopravnog principa zabrane uplitanja u pitanja iz unutrašnje nadležnosti država"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Sakib Softić
Član 1 Dr. sc. Vladimir Đuro Degan
Član 2 Dr. sc. Nedžla Borić
Član 3 Dr. sc. Filip Turčinović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 07.12.2012