Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Međunarodna saradnja
Univerzitetska biblioteka
Studentski dom
Unija studenata
Instituti
Osiguranje kvaliteta
Career Center Mostar
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Unija studenata

Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić" Mostar je nevladina, vanstranačka, neprofitna organizacija studenata, koja okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija koji egzistiraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić".

Unija studenata organizovana je na nivou Univerziteta, a članovi Unije su studenti koji studiraju na svim fakultetima Univerziteta „Džemal Bijedić". Rad Unije studenata se odvija preko njenih organa: Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora.

Skupština je najviši organ Unije koji se konstituiše tako što asocijacije studenata fakulteta nakon provedenih izbora delegiraju po 4 predstavnika.

Predsjedništvo je izvršni organ Unije u koji se bira po jedan predstavnik sa svakog fakulteta iz reda članova Skupštine, na način da prijedlog člana Predsjedništva daju predstavnici svakog fakulteta.

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti u radu i finansijskom poslovanju Unije.

Rukovodstvo Unije studenata čine:

• Džani Pajić – predsjednik Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar,
• Edna Voloder – potpredsjednik i član Predsjedništva,
• Zulfo Kuko – sekretar i član Predsjedništva,
• Amar Handžo – član Predsjedništva,
• Jasmina Kavazović – član Predsjedništva,
• Faris Trešnjo – član Predsjedništva,
• Sead Mumonović– član Predsjedništva,
• Aiša Korjenić - član Predsjedništva,
• Inesa Brekalo – član Predsjedništva,
• Mirza Lalić – član Predsjedništva.
 
Programski ciljevi i zadaci Unije studenata su:
 • Učešće studenata u procesima kreiranja i realizovanja programa rada fakulteta i Univerziteta i participacija u organima i tijalima visokoškolskih institucija BiH,
 • Afirmacija naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tekovinama, razvoj svestrane studentske ličnosti,
 • Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove i razvoja BiH,
 • Zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa fakulteta i Univerziteta i otvorenog dijaloga sa društvom.
 • Permanentne aktivnosti na ostvarivanju optimalnih uslova socijalno – zdravstvenog i materijalnog obezbjeđenja kao i stvaranje uslova za uključivanje diplomiranih stručnjaka u proces rada,
 • Uspostavljanje međunarodne saradnje na strukovnom, naučno – stručnom, kulturno – zabavnom i sportskom nivou,
 • Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu za potrebe studenata zasnovane na naučno-stručnim programima fakulteta i Univerziteta.
 • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija,
 • Druge aktivnosti i poslovi značajni za Uniju.

Djelatnosti Unije studenata su:
 • Zastupanje i prezentovanje prava i interesa studenata pred organima i tijelima Univerziteta i državnih institucija BiH,
 • Briga ostudentskom standardu i pravima studenata,
 • Ostvarivanje međunarodne saradnje sa studentskim organizacijama kao i naučno-istraživačkim institucijama i fondacijama.

PROJEKTI

1. Studentski univerzitetski magazin "UM"

Projekat obuhvata izdavanje studentskog magazina u čijoj izradi učestvuju studenti Odsjeka za komunikologiju Fakulteta humanističkih nauka i ostalih fakulteta koji egzistiraju na Univerzitetu. Magazin se izdaje dva puta u akademskoj godini. Teme koju obauhvata magazin su: studentski život na Univerzitetu, kultura, sport, lifestyle,etc.

2. Studentski debani klub Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar

Studentski debaTni klub Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar je studentski klub posvećen izučavanju debate, promovisanju kulture govora i kulture dijaloga. Osnivač debatnog kluba je Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Debatni klub sastoji se od članova debatnog kluba, trenera i mentora.

Članovi debatnog kluba mogu biti svi studenti. Članstvo u debatnom klubu je slobodno, besplatno i godišnje.

Debatni klub je izdijeljen na tročlane timove. Debatni tim je grupa od tri člana koja nastupa u debatama. Svaki tim ima svog kapitena, čija je uloga da zastupa svoj tim i organizuje pripreme svog tima za debatu. Sastav i struktura debatnih timova se ne mijenja, osim na prijedlog kapitena debatnog kluba ili trenera.

Aktivnostu Debatnog kluba su: debatni turniri, ljetna škole demokratije (debatni kamp), rad u debatnim klubovima, debatni seminari, radionice, javne debate.

3. Studentska univerzitetska liga

Sam projekat je koncipiran tako da studenti Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru tokom cijele akademske godine imaju sportsko-rekreativnu i takmičarsku aktivnost.

Uzimajući u obzir da na Univerzitetu «Džemal Bijedić» u Mostaru studira oko 10.000 studenata iz svih krajeva BiH, realizacija ovog projekta bi znači mnogo razvoju i ekspanziji kulturno-sportskog života u našem gradu.

Ovaj projekat je podjeljen na tri projektne faze:

Studentska liga u malom fudbalu (muškarci) – II semestar
Studentska liga u odbojci (žene) – II semestar
Studentska liga u košarci (muškarci) – II semestar

4. Studentski informativni centar Mostar

Centar želi pružiti učenicima srednjih škola i studeentima sve informacije iz oblasti visokog obrazovanja. To je veoma važno jer mnogi studenti izaberu studij bez dovoljnog znanja i često mijenjaju svoje odluke bez mogućnosti da prenesu prijašnji rad na drugom studiju. Također želimo pružiti studentima pomoć u pronalaženju odgovarajućeg smještaja i zadovoljavanju ostalih sličnih potreba (lokacije knjižara, medicinska njega, restorani, itd.)

Direktni ciljevi/korisnici:

- više informacija o procesu obrazovanja,
- veza između studenata i univerziteta,
- organiziranje vannastavnih aktivnosti,
- uključivanje u procese reforme visokog obrazovanja u BiH,
- veza između studenta i mogućih programa razmjene,
- pomoć u započinjanju i završavanju diplomskog i postdiplomskog studija

5. Prednacrt Zakona o studentskom organizovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona

Zakonom o studentskom organiziranju Hercegovačko- neretvanskog kantona uređuje se: osnivanje, položaj, djelatnost, organizacija i način finansiranja studentskih organizacija na visokoškolskim ustanovama u Hercegovačko-neretvankom kantonu, studentski izbori, izbor i djelovanje studentskog pravobranioca, te druga pitanja vezana uz djelovanje studentskih organizacija koje djeluju na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

6. Student prorektor Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar

Cilj projekta je uspotavljenje institucije studenta prorektora na Univerzitetu "Džemal Bijedić" čiji bi zadatak bio:
- zaštita studentskih prava na Univerzitetu,
- stvaranje skupine studenata koji će biti educirani efikasno raditi na daljnjoj zaštiti studentskih prava     nakon završetka projekta (broj studenata ovisi o tomu koliko će ih biti zainteresirano za edukaciju),
- stvaranje argumentovanih savjeta za usmjeraravanje visokoškolske reforme u sferi studentskih prava i studentskog sudjelovanja u visokom obrazovanju.

Projektom će biti obuhvaćeno stavaranje Kancelarije studenta prorektora, koji će biti dio Kolegija Rektorata, a birat će ga Predsjedništvo Unije studenata nakon provedenog konkursa među studentima Univerziteta.

7. Studentski radio Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar

Studentski radio Univerziteta obuhvaća aktivnosti na stavaranju prvog studentskog univerzitetskog radija u BiH, čiju će uređivačku politiku prvenstveno stvarati studenti Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Ciljevi projekta su:

- informisanost studenata u oblasti studija, inovacija, kulture,
- poboljšanje kvaliteta studija,
- podsticanje istraživačkog rada i kreativnosti studenata,
- veće učešće studenata na naučnim skupovima,
- veće učešće studenata u vannastavnim aktivnostima,
- omugućavanje delovanja studenata u lokalnoj zajednici,
- poboljšanje kvaliteta prakse,
- podizanje motivacije studenata.

8.Centar za studentsko poduzetništvo i inovativnost

Centar za studentsko poduzetništvo i inovativnost je projekat koji će voditi studente kroz procese saznanja o tome šta je sve potrebno kako bi postali uspješni menadžeri ili vlasnici malih preduzeća. U suštini, studenti će dobiti priliku da shvate sve aspekte vodjenja poslovanja i šta znači biti sam svoj šef. Studentsko poduzetništvo bi trebalo da se razvije kao fakultetski organizovano poslovanje. Studenti će probati da razviju sopstvene spin off kompanije. Na ovaj način proći će kroz procese pisanja biznis plana, osnivanja kompanije, saradnje sa lokalnim poduzetnicima kako bi pokrenuli svoj biznis itd. Studenti će u toku projekta steći iskustvo u vodjenju malog biznisa. Poduzetništvo je u ovom trenutku potcenjeno i nalazi se van nastavnih programa većine fakulteta.

9. Organizovanje javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, seminara i radionica

Unija studenata tokom čitave godine organizuje razne kamapanje, okrugle stolove i seminare kojima studentima želi ukazati na određene probleme i način njihovog rješavanja na Univerzitetu i u Mostaru. Najčešća problematika kojim su obuhvaćene ove aktivnosti su: studentski standard, reforma visokog obrazovanja, stipendiranje, pisanje CV-a i motivacijskog pisma, uspostavljanje razgovora sa poslodavcima, pisanje projekata, itd

 
eduroam