FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

nov
10

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Konkursi

 

Na osnovu člana 34., a u svezi sa odredbama člana 28. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" broj: 59/07), i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru broj: 230-4-131-9/11; 230-4-131-10/11 od 17.10.2011. godine, raspisuje se

K O N K U R S

 

1. Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja na užu naučnu oblast «Hortikultura» (jedan izvršilac);
2. Izbor saradnika u zvanje asistenta na užu naučnu oblast «Poljoprivredna mehanizacija» (jedan izvršilac);

 

Uz prijave na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:

 


-Diplomu, za pozicije 1. diploma o sticanju naučnog stepena  doktora nauka, za poziciju 2. diplomu dodiplomskog studija,  (ovjerena kopija);
-Rodni list za poziciju 2., ne starije od šest mjeseci, (original ili ovjerena kopija);
-Uvjerenje o državljanstvu za poziciju 2., ne starije od šest mjeseci, (original ili ovjerena kopija);
-Za poziciju 1. odluku o izboru u nastavno zvanje, (ovjerena kopija);
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" broj: 59/07) i Statutom Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru (koji se nalazi na web stranici Univerziteta – www.unmo.ba).

 

 


Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično ili putem pošte na adresu: USRC Midhad Hujdur-Hujka, Agromediteranski fakultet Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

 

 


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kontakt telefon: 00 387 36 571 388.

 

 

 

 

 

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.