FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Oglasna tabla - Konkursi

28.11.2018 at 9:43 | Konkursi

03.09.2018 at 13:36 | Konkursi

25.06.2018 at 9:32 | Konkursi

15.06.2016 at 11:09 | Konkursi


Na osnovu članova 38.i 39. stav (3) Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta broj: 101- 805-1/16 od 28.4.2016. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaruraspisuje

 

 

KONKURS

zaizbor6 (šest) članovaUpravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

I) Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs za izbor 6 (šest) članova Upravnog odbora izreda stalnozaposlenog osoblja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

II) Djelokrug rada Upravnog odbora utvrđen je članom 48. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

III) Mandat Upravnog odbora Univerziteta traje 4 (četiri) godine.

 

IV) Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

§  da je državljanin BiH,

§  da je stariji od 18 godina,

§  da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,

§  da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane,izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

§  da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenoj poziciji,

§  da protiv njega ne postoji optužnica međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

V Posebni uslovi:

  • da su u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom,

§  da nemaju funkciju u izvršnimorganima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, i

  • da nemaju privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

VI Dokazi

 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakttelefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerenefotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

 

Potrebni dokumenti:

§  uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci,

§  ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,

§  uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane,izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca

§  uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, ne starije od 3 mjeseca,

§  izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),

§  potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru,

§  izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca,

§  izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca,

 

VII Ostalo

 

Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom ozaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH broj 32/01).

 

 

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

 

 "Prijavana javni konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru" - NE OTVARAJ, na adresu: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

 

Konkurs će objaviti i na web stranici Univerziteta, i oglasnim pločama fakulteta i rektorata.

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane

24.04.2015 at 13:15 | Konkursi

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

AGROMEDITERANSKI FAKULTET

 

r a s p i s u j e

 

 PONIŠTENJE DIJELA TEKSTA KONKURSA

za izbor asistenta za predmet Sistematika biljaka" (jedan izvršilac)

 

Poništava se dio teksta konkursa objavljenog  na stranici  Agromediteranskog fakulteta Univerziteta ”Džemal Bijedić” u Mostaru, i dnevnim novinama „Dnevni list" dana 18.04.2015. godine, za izbor uzvanje asistenta za predmet Sistematika biljaka" (jedan izvršilac).

Ostali dio teksta konkursa za izbor/reizbor ostaje neizmijenjen.


22.04.2015 at 14:42 | Konkursi

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

AGROMEDITERANSKI FAKULTET

UPRAVNI ODBOR

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za izbor/reizbor

 

Nastavnika:

1.     U zvanje docenta za predmet „Uređenje zemljišta i irigacije" (jedan izvršilac);

 

Saradnika:

2.     U zvanje asitenta za predmet Uređenje zemljišta i irigacije" (jedan izvršilac);

3.     U zvanje asitenta za predmet Sistematika biljaka" (jedan izvršilac).

 

Uslovi konkursa:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uvjete utvrđene članom 192. i člana  193. Statuta Univerziteta «Džemal Bijedić»  u Mostaru.

 

 

Kandidat za izbor/reizbor u zvanje docenta:

-        završen stepen trećeg ciklusa / doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

-        najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama;

-        pokazane nastavničke sposobnosti;

-        da ima pozitivno ocjenjeno  nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti za koju  se bira, od strane stručne  komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.

 

Kandidat za izbor u zvanje asistenta:

-        završen odgovarajući univerzitetski stepen s najmanje 240 ECTS bodova;

-        ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (tri i pol);

-        poznavanje jednog svjetskog jezika (Uvjerenje Centra za jezike Univerziteta ili certifikat verificirane škole stranih jezika ili uvjerenje o položenom stranom jeziku na visokoškolskoj ustanovi);

-        pokazana sklonost za nastavo-naučni rad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

USRC Midhad Hujdur Hujka, Agromediteranski fakultet Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru,

sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS"
10.11.2011 | Konkursi

Na osnovu člana 34., a u svezi sa odredbama člana 28. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" broj: 59/07), i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru broj: 230-4-131-9/11; 230-4-131-10/11 od 17.10.2011. godine, raspisuje se

 
K O N K U R S
 
1. Izbor nastavnika u sva nastavna zvanja na užu naučnu oblast «Hortikultura» (jedan izvršilac);
2. Izbor saradnika u zvanje asistenta na užu naučnu oblast «Poljoprivredna mehanizacija» (jedan izvršilac);

20.10.2011 at 14:46 | Konkursi
Konkursse raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj2011/2012. godini koji se organizira na Agromediteranskom fakultetuUniverziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 
 
 
 
 
 

21.01.2011 | Konkursi
Na osnovu člana 254. a u svezi sa članom 258. Pravila Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, i Odluke Upravnog odbora Fakulteta, broj: 230-1-53/11 raspisuje se
KONKURS
za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta

20.01.2011 | Konkursi
Na osnovu člana 34. Okvirnog Zakona o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" broj: 59/07), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Agromediteranskog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru broj: 230-1-53-1/11, od 20.01.2011. godine , raspisuje se
 
K O N K U R S
Za prijem nastavnika u sva nastavna zvanja na predmete «Cvjećarstvo» i «Pejzažna arhitektura» (jedan izvršilac)

 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.