FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

jan
20

KONKURS za prijem nastavnika

Konkursi
Na osnovu člana 34. Okvirnog Zakona o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ( „Službeni glasnik BiH" broj: 59/07), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Agromediteranskog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru broj: 230-1-53-1/11, od 20.01.2011. godine , raspisuje se
 
K O N K U R S
 
Za prijem nastavnika u sva nastavna zvanja na predmete «Cvjećarstvo» i «Pejzažna arhitektura» (jedan izvršilac).
Uz prijave na Konkurs kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:
- Diplomu doktorsku (ovjerenu kopiju),
- Rodni list, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
- Odluku o izboru u nastavno zvanje (ovjerena kopija),
- Uvjerenje o nekažnjavanju, original ili ovjerena kopija ( izdaje nadležan Sud ).
 
Pored općih uslova propisanih zakonom, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Okvirnim Zakonom o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ( „Službeni glasnik BiH" broj: 59/07) i Statutom Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru (koji se nalazi na web stranici Univerziteta – http://www.unmo.ba/).
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
 
USRC Midhad Hujdur-Hujka,
Agromediteranski fakultet Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru
sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS".
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kontakt telefon: 00 387 36 571 388.
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.