FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

okt
20

KONKURS za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Konkursi

Na osnovu člana5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeniglasnik BiH", broj: 59/07) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija naUniverzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaruo b j a v l j u j e

KONKURS zaupis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na

Univerzitetu"Džemal Bijedić" u Mostaru

uakademskoj 2011/2012. godini

Konkurs seraspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012.godini koji se organizira na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta "DžemalBijedić" u Mostaru, na slijedeće smjerove:

Voćarsko-vinogradarskismjer – 25 kandidata

Povrtlarsko-cvjećarski smjer – 25 kandidata

Prijave naKonkurs za upis podnose se Agromediteranskom fakultetu Univerziteta "DžemalBijedić" u Mostaru od 20. oktobra do 10. novembra 2011. godine.

Upis primljenihkandidata obavit će se u periodu od 10. do 15. novembra 2011. godine.

Pravo učešća naKonkursu pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i stranidržavljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednujesa najmanje 180 (E)CTS studijskih bodova.

Izuzetno,kandidati koji su studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešćana Konkursu i prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije diplome ozavršenom studiju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakonizvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije o završenom studiju u inozemstvu,a najkasnije do početka akademske 2011/2012. godine.

Ukoliko ovikandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranosvjedočanstvo, Fakultet može uvjetno upisati u prvu studijsku godinu prijeizvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranjepotvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovomzahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultatnjegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

Prijem i upisstudenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Nastavno-naučnovijeće Fakulteta.

Izbor kandidatavršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanjeredoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija naUniverzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, koja je sastavni dio ovog konkursa ivrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Preliminarnurang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata Fakultet će objaviti na webstranici i oglasnoj ploči nakon što je verificira Nastavno-naučno vijećeFakulteta, najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava naKonkurs.

Za prijave naKonkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedećedokumente:

-zahtjev za upis u kojem je naznačenodsjek na koji konkuriše,

-originalna diploma i dodatak diplomi (zastudente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju uBosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodnistudij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta „DžemalBijedić" u Mostaru koji su završili prvi ciklus studija mogu do izdavanjadiplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko sepromocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog zadostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu i

-druge dokumente relevantne zautvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Prijavepodnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati urazmatranje.

Kandidatima koji nisu primljeni Fakultetće omogućiti preuzimanje dokumentacije u roku od 7 dana od dana objavljivanjakonačne rang-liste.

Sve eventualnopotrebne dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 036/571 388 ili putemelektronske pošte af@unmo.ba.

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU
AGROMEDITERANSKI FAKULTET
Adresa: USRCMidhad Hujdur-Hujka, 88 000 Mostar
 
Tel/Fax:036 571 388
 

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.