Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Ekonomski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Amra Babić
Naslov disertacije Finansiranje inrastrukturnih projekata u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Nedžad Polić
Član 2 Dr.sc. Damir Zaklan
Član 3 Dr.sc. Armina Hubana
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dženana Hodžić
Naslov disertacije Strategije upravljanja ljudskim resursima u funkciji unaprjeđenja konkurentnosti bh građevinskih preduzeća na domaćem vs inostranom tržištu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Adil Trgo
Član 2 Dr.sc. Sanvila Vuk
Član 3 Dr.sc. Edin Rizvanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Mahmuzić
Naslov disertacije Utjecaj investicionog ambijenta na privlačenje direktnih stranih investicija u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Mehmedalija Hadžović
Član 2 Dr.sc. Safet Kurtović
Član 3 Dr.sc. Veldin Ovčina
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Almir Šabuljić
Naslov disertacije Razvoj modela kriznog upravljanja preduzećima u Bosni i Hercegovini u uslovima opšte ekonomske krize
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Hasan Muratović
Član 2 Dr. sc. Adil Trgo
Član 3 Dr. sc. Damir Zaklan
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Senke Šekularac-Ivošević
Naslov disertacije Strategijski efekti tržišnog pozicioniranja na konkuretnost morskih luka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 akademik dr. sc. Muris Čičić
Član 2 dr. sc. Adil Trgo
Član 3 dr. sc. Melika Husić-Mehmedović
Član 4 dr. sc. Danilo Nikolić
Član 5 dr. sc. Veldin Ovčina
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Denis Delismajlović
Naslov disertacije Upravljanje rizikom kod implementacije integrisanih poslovnih informacionih sistema
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Elvir Čizmić
Član 2 dr. sc. Adil Trgo
Član 3 dr. sc.  Muharem Kozić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.12.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sead Omerčević
Naslov disertacije Strateški menadžment u funkciji ovladavanja krizom u preduzećima iz industrije namještaja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Aziz Šunje
Član 2 dr. sc. Adil Kurtić
Član 3 dr. sc. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Hadžiselimović Venan
Naslov disertacije Unapređenje upravljačkih procesa naftnih kompanija u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih menadžerskih koncepata
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. Hasan Muratović
Član 2 dr. Elvir Čizmić
Član 3 dr. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Irma Dedić
Naslov disertacije Strategije restruktuiranja i sanacije preduzeća u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. Adil Trgo
Član 2 dr. Aziz Šunje
Član 3 dr. Sanvila Vuk
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sanjin Bogdan
Naslov disertacije Upravljanje rizicima i ekonomskim kapitalom-standardi kvaliteta i uticaj primjene naprednih modela za procjenu rizika na kapitalni zahtjev, stabilnost banke i bankarskog sektora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženan Đonlagić
Član 2 dr. sc. Damir Zaklan
Član 3 dr. sc. Armina Hubana
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Hariz Muratović
Naslov disertacije Izgradnja konkurentskih  prednosti preduzeća kroz oblikovanje organizacijske kulture
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Rifat Klopić
Član 2 dr. sc. Nenad Brkić
Član 3 dr. sc. Damir Zaklan
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Senka Šekularac-Ivošević 
Naslov disertacije Strategijski efekti tržišnog pozicioniranja na konkurentnost morskih luka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Melika Husić-Mehmedović
Član 2 dr. sc. Muris Čičić
Član 3 dr. sc. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edina Šiljegović Lelić
Naslov disertacije Energetski sektor u Evropi: dosadašnji razvoj i rizici daljnjeg razvoja
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Izet Ibreljić
Član 1 prof. dr Izet Ibreljić
Član 2 prof. dr Mehmedalija Hadžović
Član 3 prof. dr Damir Zaklan
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 03.01.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Venan Hadžiselimović
Naslov disertacije Unapređenje upravljačkih procesa naftnih kompanija u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih menadžerskih koncepta
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Elvir Čizmić
Član 1 prof. dr Elvir Čizmić
Član 2 prof. dr Adil Trgo
Član 3 prof. dr Damir Zaklan
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 03.01.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sead Omerčević
Naslov disertacije Strateški menadžment u funkciji ovladavanja krizom u preduzećima iz industrije namještaja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Adil Kurtić
Član 1 prof. dr Adil Kurtić
Član 2 prof. dr Adil Trgo
Član 3 prof. dr Aziz Šunje
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 07.12.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sanja Alatović
Naslov disertacije Konkurentnost specifičnih lokalnih zajednica, model i njegovi rezultati - studija slučaja Brčko distrikt BiH
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Anto Domazet
Član 1 prof. dr Anto Domazet
Član 2 prof. dr Dževad Šehić
Član 3 prof. dr Rifat Klopić
Član 4 prof. dr Mugdim Pašić
Član 5 prof. dr Damir Zaklan
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 02.11.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Renata Lučić
Naslov disertacije Mogućnost primjene integrisanog upravljanja troškovima u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Ibro Popić
Član 1 prof. dr Ibro Popić
Član 2 prof. dr Reuf Kapić
Član 3 prof. dr Adil Trgo
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 02.11.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ramiz Džaferović
Naslov disertacije Računovodstvene politike kao determinante poslovanja i izvještavanja kod finansijskih institucija
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Mehmed Jahić
Član 1 prof. dr Mehmed Jahić
Član 2 prof. dr Ibro Popić
Član 3 prof. dr Adil Trgo
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 31.05.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Elma Mulabegović H. Mehmedagić
Naslov disertacije Teorijski i empirijski aspekti brendiranja gradova - primjer grada Sarajeva
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Nenad Brkić
Član 1 prof. dr Nenad Brkić
Član 2 prof. dr Ishak Mešić
Član 3 prof. dr Safet Kurtović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 27.10.2011
Open Edit 

 
eduroam