Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Naučno-istraživački rad

Pomološka proučavanja introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2016/17
Trajanje (mjeseci) 24
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2016/17
Trajanje (mjeseci) 24
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta Naučnoistraživački 
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 
Inventarizacija i monitoring životnih zajednica vodenog ekosistema Buško jezero
Linija finansiranja Fonda za zaštitu okoliša FBiH 
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2018
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 
Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 
Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 
Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
Linija finansiranja EU Okvirnog Programa Horizon 2020
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 48 mjeseci
Tip projekta COST Action
Koordinator Wageningen University and Research Centre
Livestock Research, Wageningen University and Research Centre
Open Edit 
Istraživanje pomoloških karakterisitka introdukovanih kultivara breskve (Prunus persica L.) u ekološkim uslovima submediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2011
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Istraživanje bioloških i privrednih karakteristika kultivara smokve (Ficus carica L.) na prostoru submediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Integritet konstrukcije pri djelovanju niskocikličnog zamora
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 
Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 
Ocjena opasnosti od loma zavarenih konstrukcija
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 
Integritet i vijek konstrukcije u toku eksploatacije
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 
Valorizacija značaja autohtonihvrsta za uređenje gradskih zelenih površina
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Komprativna analiza biološko-hemijskih karakteristika introdukovanihkultivaratrešnje (Prunus avium L.) na prostorusubmediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Pravni fakultet
Open Edit 
Investiranje u građevinske projekte na ekološkim principima
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Građevinski fakultet
Open Edit 
Dekriminalizacija klevete u Bosni i Hercegovini - 10 godina sudske prakse
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Pravni fakultet
Open Edit 
Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Inventarizacija i morfološka karakterizacija fenotipova badema prunus amygdalus na području Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Ekološki prihvatljiva zaštita vinove loze u području Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci) 18
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Operativni program razvoja vinogradarstva u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Identifikacija ljekovitog bilja u F BiH II dio
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
FP6 SEEWIND (South-East Europe Wind Energy Exploitation – Research and demonstration of wind energy utilisation in complex terrain and under specific local wind systems)
Linija finansiranja Evropska komisija
Institucija UNMO
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci) 70
Tip projekta STREP
Koordinator Energiewerkstat (Austrija)
Open Edit 
Izrada fitocenološke karte F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci) 3
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Identifikacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Identifikacija i prijedlog mjera suzbijanja ambrozije u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci) 3
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Komparativna analiza bioloških I tehnoloških karakterisitka perspektivnih kultura jagode u Hercegovini
Linija finansiranja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci) 6
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Organska proizvodnja ljekovitih biljnih vrsta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2006
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Plant health and genetic resources in South East Europe
Linija finansiranja Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmetal Research Noragric 
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2006
Trajanje (mjeseci) 48
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Kolekcionisanje i proučavanje autohtonih kultivara listopadnog suptropskog voća i ekološkim uslovima Južne Hercegovine
Linija finansiranja Ministarstvo privrede HNK
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Racionalna proizvodnja ljekovitih biljnih vrsta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Različiti tehnički utjecaji na kvalitet sjemena sadnog materijala ljekovitog i aromatičnog bilja
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Formiranje matičnog i kolekcionog nasada smokve i šipka u cilju introdukcije novih kultivara i očuvanja domaćeg sortimenta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Fitocenološka karta Hercegovačkoneretvanskog kantona
Linija finansiranja HN kanton
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agronomski zavod Mostar
Open Edit 
Fitocenološka karta Srednjobosanskog kantona
Linija finansiranja Srednjobosanski kanton
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agronomski zavod Mostar
Open Edit 
Povećanje proizvodnje hrane u funkciji smanjenja siromaštva – Korištenje neiskorištenih potencijala u agraru BiH radi održivog porasta proizvodnje hrane
Linija finansiranja Međunarodni forum Bosna. Projekat "Bosna: Istraživanje i razvoj” - BOSRED
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2004
Trajanje (mjeseci) 18
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 
Norwegian SEE Programme in Agriculture " Competence transfer and institutional contact and cooperation between faculties of Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine in South Eastern Europe
Linija finansiranja Agricultural University of  Norway, Noragric
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2002.
Trajanje (mjeseci) 48 mjeseci
Tip projekta  
Koordinator Agricultural University of Norway, Noragric
Open Edit 
Open Edit 

Agromediteranski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Goran Delić
Naslov disertacije Uticaj ekoloških faktora na privredno-tehnološke karakteristike sorte Viktorija na području Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Hanadija Omanović
Član 2 Dr.sc. Asima Begić-Akagić
Član 3 Dr.sc. Semira Sefo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Eldin Brkan
Naslov disertacije Uticaj primjene PGP i PGPR mikroorganizama i biostimulatora na zemljišne patogene i prinos paprike (Capsicum Annuum)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Jadranka Pejičić
Član 2 Dr. sc. Tanja Perović
Član 3 Dr. sc. Aleksandra Govedarica-Lučić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mario Kraljević
Naslov disertacije Utjecaj različitih opterećenja čokota rodnim pupoljcima na kvalitet grožđa i vina sorte trnjak
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc.Semira Sefo
Član 2 Dr. sc. Agan Kojić
Član 3 Dr. sc.Milenko Blesić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Vedrana Komlen
Naslov disertacije Mikrobiološka aktivnost zemljišta, zdravstveno stanje i kvalitet paradajza u različitim sistemima uzgoja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Tanja Perović
Član 2 Dr. sc. Jadranka Pejičić
Član 3 Dr. sc. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Alisa Hadžiabulić
Naslov disertacije Uticaj zasjenjenja i sadržaja hlorofila na morfološke i fenološke karakteristike jednogodišnjih cvjetnih kultura
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Elma Temim
Član 2 Dr. sc.Tatjana Ljujić-Mijatović
Član 3 Dr. sc. Nezir Tanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Zorica Golić
Naslov disertacije Osobine distričnih kambisola područja Vlasenice  obzirom na način korištenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Mihajlo Marković
Član 2 Dr. sc. Hamid Čustović
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.01.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Aida Šukalić
Naslov disertacije Analiza sadržaja teških metala u plodovima nektarina (Prunus persica var. nucipersica Schined.) sa procjenom rizika za zdravlje ljudi
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Sejad Mačkić
Član 2 Dr. sc. Nihada Ahmetović
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.01.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Almedin Salčinović
Naslov disertacije Historijski i pravni aspekti primjene instituta Legitima portio i njegova pravna dejstva u pravnim sistemima na tlu Bosne i hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Hamdija Čivić
Član 2 dr. sc. Alma Leto
Član 3 dr. sc.  Nezir Tanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Zorica Golić
Naslov disertacije Osobine distričnih kambisola područja Vlasenice obzirom na način korištenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Mihajlo Marković
Član 2 dr. sc. Hamid Čustović
Član 3 dr. sc.  Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Omer Kurtović
Naslov disertacije Uticaj agroekoloških faktora na sadržaj likopena u plodu paradajza iz različitih sistema uzgoja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Svjetlana Hadžić
Član 2 dr. sc. Nezir Tanović
Član 3 dr. sc. Aleksandra Govedarica-Lučić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirjana Adakalić  
Naslov disertacije Morfološka i molekularna karakterizacija masline (Olea europaea L.) u Crnoj Gori
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof. dr. Ahmed Džubur
Član 2 dr. sc. Dunja Bandelj
Član 3 prof. dr. Ranko Popović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirjana Adakalić
Naslov disertacije Morfološka i molekularna karakterizacija masline (Olea europaea L.) u Crnoj Gori
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Ahmed Džubur
Član 2 dr. sc. Dunja Bandelj
Član 3 dr. sc. Ranko Popović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Amela Medar 
Naslov disertacije Komparativna istraživanja hemijskog sastava ploda nekih kultivara šipka (Punica granatum L.) na području submediteranske Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Hanadija Omanović
Član 2 prof.dr. Ahmed Džubur
Član 3 doc.dr. Jasmina Aliman
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Alma Rahimić
Naslov disertacije Uticaj tipa, roka sjetve i gnojidbe na kvantitativne, kvalitativne i ljekovite osobine peršuna (Petroselinum hortense)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Slavica Jelačić
Član 2 prof.dr. Nezir Tanović
Član 3 doc.dr. Svetlana Hadžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 25.06.2013.
Open Edit 
Open Edit 

Ekonomski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Amra Babić
Naslov disertacije Finansiranje inrastrukturnih projekata u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Nedžad Polić
Član 2 Dr.sc. Damir Zaklan
Član 3 Dr.sc. Armina Hubana
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dženana Hodžić
Naslov disertacije Strategije upravljanja ljudskim resursima u funkciji unaprjeđenja konkurentnosti bh građevinskih preduzeća na domaćem vs inostranom tržištu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Adil Trgo
Član 2 Dr.sc. Sanvila Vuk
Član 3 Dr.sc. Edin Rizvanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Mahmuzić
Naslov disertacije Utjecaj investicionog ambijenta na privlačenje direktnih stranih investicija u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Mehmedalija Hadžović
Član 2 Dr.sc. Safet Kurtović
Član 3 Dr.sc. Veldin Ovčina
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Almir Šabuljić
Naslov disertacije Razvoj modela kriznog upravljanja preduzećima u Bosni i Hercegovini u uslovima opšte ekonomske krize
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Hasan Muratović
Član 2 Dr. sc. Adil Trgo
Član 3 Dr. sc. Damir Zaklan
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Senke Šekularac-Ivošević
Naslov disertacije Strategijski efekti tržišnog pozicioniranja na konkuretnost morskih luka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 akademik dr. sc. Muris Čičić
Član 2 dr. sc. Adil Trgo
Član 3 dr. sc. Melika Husić-Mehmedović
Član 4 dr. sc. Danilo Nikolić
Član 5 dr. sc. Veldin Ovčina
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Denis Delismajlović
Naslov disertacije Upravljanje rizikom kod implementacije integrisanih poslovnih informacionih sistema
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Elvir Čizmić
Član 2 dr. sc. Adil Trgo
Član 3 dr. sc.  Muharem Kozić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.12.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sead Omerčević
Naslov disertacije Strateški menadžment u funkciji ovladavanja krizom u preduzećima iz industrije namještaja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Aziz Šunje
Član 2 dr. sc. Adil Kurtić
Član 3 dr. sc. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Hadžiselimović Venan
Naslov disertacije Unapređenje upravljačkih procesa naftnih kompanija u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih menadžerskih koncepata
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. Hasan Muratović
Član 2 dr. Elvir Čizmić
Član 3 dr. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Irma Dedić
Naslov disertacije Strategije restruktuiranja i sanacije preduzeća u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. Adil Trgo
Član 2 dr. Aziz Šunje
Član 3 dr. Sanvila Vuk
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.5.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sanjin Bogdan
Naslov disertacije Upravljanje rizicima i ekonomskim kapitalom-standardi kvaliteta i uticaj primjene naprednih modela za procjenu rizika na kapitalni zahtjev, stabilnost banke i bankarskog sektora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženan Đonlagić
Član 2 dr. sc. Damir Zaklan
Član 3 dr. sc. Armina Hubana
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Hariz Muratović
Naslov disertacije Izgradnja konkurentskih  prednosti preduzeća kroz oblikovanje organizacijske kulture
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Rifat Klopić
Član 2 dr. sc. Nenad Brkić
Član 3 dr. sc. Damir Zaklan
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Senka Šekularac-Ivošević 
Naslov disertacije Strategijski efekti tržišnog pozicioniranja na konkurentnost morskih luka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Melika Husić-Mehmedović
Član 2 dr. sc. Muris Čičić
Član 3 dr. sc. Adil Trgo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edina Šiljegović Lelić
Naslov disertacije Energetski sektor u Evropi: dosadašnji razvoj i rizici daljnjeg razvoja
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Izet Ibreljić
Član 1 prof. dr Izet Ibreljić
Član 2 prof. dr Mehmedalija Hadžović
Član 3 prof. dr Damir Zaklan
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 03.01.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Venan Hadžiselimović
Naslov disertacije Unapređenje upravljačkih procesa naftnih kompanija u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih menadžerskih koncepta
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Elvir Čizmić
Član 1 prof. dr Elvir Čizmić
Član 2 prof. dr Adil Trgo
Član 3 prof. dr Damir Zaklan
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 03.01.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sead Omerčević
Naslov disertacije Strateški menadžment u funkciji ovladavanja krizom u preduzećima iz industrije namještaja u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Adil Kurtić
Član 1 prof. dr Adil Kurtić
Član 2 prof. dr Adil Trgo
Član 3 prof. dr Aziz Šunje
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 07.12.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sanja Alatović
Naslov disertacije Konkurentnost specifičnih lokalnih zajednica, model i njegovi rezultati - studija slučaja Brčko distrikt BiH
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Anto Domazet
Član 1 prof. dr Anto Domazet
Član 2 prof. dr Dževad Šehić
Član 3 prof. dr Rifat Klopić
Član 4 prof. dr Mugdim Pašić
Član 5 prof. dr Damir Zaklan
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 02.11.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Renata Lučić
Naslov disertacije Mogućnost primjene integrisanog upravljanja troškovima u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Ibro Popić
Član 1 prof. dr Ibro Popić
Član 2 prof. dr Reuf Kapić
Član 3 prof. dr Adil Trgo
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 02.11.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ramiz Džaferović
Naslov disertacije Računovodstvene politike kao determinante poslovanja i izvještavanja kod finansijskih institucija
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Mehmed Jahić
Član 1 prof. dr Mehmed Jahić
Član 2 prof. dr Ibro Popić
Član 3 prof. dr Adil Trgo
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 31.05.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Elma Mulabegović H. Mehmedagić
Naslov disertacije Teorijski i empirijski aspekti brendiranja gradova - primjer grada Sarajeva
Mentor (Ime i prezime) prof. dr Nenad Brkić
Član 1 prof. dr Nenad Brkić
Član 2 prof. dr Ishak Mešić
Član 3 prof. dr Safet Kurtović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 27.10.2011
Open Edit 
Open Edit 

Fakultet humanističkih nauka

Kandidat (Ime i prezime) Iris Memić-Fišić
Naslov disertacije Učinkovitost i rezultati podučavanja stranog jezika u sistemu elektronskog obrazovanja u odnosu na klasični pristup podučavanju
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Adisa Imamović
Član 2 Dr.sc. Nihada Delibegović-Džanić
Član 3 Dr.sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sanja Merzić
Naslov disertacije Jezik Envera Čolakovića
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić
Član 2 Dr.sc. Alen Kalajdžija
Član 3 Dr.sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sanela Kuko
Naslov disertacije Uloga i značaj promotivnih aktivnosti i medija u afirmaciji kulturne baštine kao turističkog potencijala Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Damir Kukić
Član 2 Dr.sc. Najil Kurtić
Član 3 Dr.sc. Dijana Gupta
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Damir Nadarević
Naslov disertacije Utjecaj masovnih medija na interne komunikacije i resocijalizaciju osuđenih lica u kazneno popravnim ustanovama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Vedada Baraković
Član 2 Dr.sc. Najil Kurtić
Član 3 Dr.sc. Seid Masnica
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Alen Salihović
Naslov disertacije Društvene promjene i njihov utjecaj na privredne prilike prostora Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka (do 1537. godine)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Senaid Hadžić
Član 2 Dr.sc. Adnan Velagić
Član 3 Dr.sc. Šerbo Rastoder
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirela Berbić
Naslov disertacije Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc.Dijana Hadžizukić
Član 2 Dr. sc. Nedžad Ibrahimović
Član 3 Dr. sc. Alija Pirić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adnan Kadrić
Naslov disertacije Književnohistorijske, poetičke i stilske osobitosti starije bošnjačke pripovjedne književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc.Sanjin Kadrić
Član 2 Dr.sc.Fahrudin Rizvanbegović
Član 3 Dr.sc.Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Hodžić
Naslov disertacije Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić
Član 2 Dr.sc. Alen Kalajdžija
Član 3 Dr.sc. Mirela Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sejdalija Gušić
Naslov disertacije Sarajevo i sarajevski kadiluk u18. stoljeću
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Izet Šabotić
Član 2 Dr. sc. Adnan Velagić
Član 3 Dr. sc. Senaid Hadžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Melida Travančić
Naslov disertacije Refleksija Sarajevskog atentata u bosanskohercegovačkoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Dijana Hadžizukić
Član 2 Dr.sc. Sanjin Kodrić
Član 3 Dr.sc. Alija Pirić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.01.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Husejnović
Naslov disertacije Srednjovjekovna Bosna u vrijeme kralja Stjepana Ostoje
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Adnan Velagić
Član 2 dr. sc. Pavo Živković
Član 3 3. dr. sc. Salih Jaliman
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.11.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Irma Marić
Naslov disertacije Poetički modeli u romanima Irfana Horozovića
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Alija Pirić
Član 2 dr. sc. Dijana Hadžizukić
Član 3 dr. sc.  Sanjin Kodrić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Berin Bajrić
Naslov disertacije Intertekstualni i kulturalno-memorijski aspekti poezije Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sanjin Kodrić
Član 2 dr. sc. Fahrudin Rizvanbegović
Član 3 dr. sc.  Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adnan Kadrić
Naslov disertacije Književnohistorijske poetičke i stilske osobnosti starije bošnjačke pripovjedne književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Fahrudin Rizvanbegović
Član 2 dr. sc. Sanjin Kodrić
Član 3 dr. sc.  Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sandina Herić
Naslov disertacije Slike Orijenta u putopisima autorica njemačkog govornog područja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Član 2 dr. sc. Lejla Sirbubalo
Član 3 dr. sc.  Belma Šator
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Džemal Špago
Naslov disertacije Upotreba  retoričkog pitanja u realizaciji govornih činova u savremenom engleskom jeziku
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 2 prof. dr. sc. Snežana Bilbija
Član 3 dr. sc. Adisa Imamović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.2.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Miomir Abović
Naslov disertacije Jezik Psaltira iz Nikoljca od 1510. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Amira Hadžagić
Član 2 dr. sc. Alen Kalajdžija
Član 3 dr. sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.2.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Salkan Užičanin
Naslov disertacije Utjecaj industrijskog razvoja na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini (1918-1929)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husnija Kamberović
Član 2 dr. sc. Adnan Velagić
Član 3 dr.  sc. Sead Selimović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adi Maslo
Naslov disertacije Uloga okvira i konceptualne integracije u (de) kodiranju poruke na primjeru satiričkih vijesti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Mario Brdar
Član 2 dr. sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 dr. sc. Adi Fejzić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasmina Đonlagić 
Naslov disertacije Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama za vrijeme austrougarske vladavine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Lejla Sirbubalo
Član 2 prof.dr. Slobodan Grubačić
Član 3 doc.dr. Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Enisa Gološ
Naslov disertacije Leksičko - semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Hasnija Muratagić - Tuna
Član 2 van.prof.dr. Mirjana Popović
Član 3 prof.dr. Elbisa Ustamujić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.06.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dijana Gupta
Naslov disertacije Uloga medija i utjecaj Arapske lige i Arapskog proljeća na diplomatiju Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Nail Kurtić
Član 2 van.prof.dr. Damir Kukić
Član 3 doc.dr. Ljubomir Zuber
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.06.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Hatidža Burnić
Naslov disertacije Morfološka adaptacija frekventnih germanizama u medijima i njihova zastupljenost u rječnicima bosanskog jezika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Memnuna Hasanica
Član 2 dr. sc. Belma Šator
Član 3 dr. sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.05.2013.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Seid Masnica
Naslov disertacije Suodnos interpersonalne i interne komunikacije u savremenim bosanksohercegovačkim kompanijama
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Lejla Turčilo
Član 2 Dr. sc. Hajriz  Bećirović
Član 3 Dr. sc. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nadira Žunić
Naslov disertacije Konstrukcija identiteta u romanima „Saatleri Ayarlama Enstitusu i Huhur  Ahmeta Hamdija Tanpinara
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Fehim Nametak
Član 2 Dr. sc. Alena Ćatović
Član 3 Dr. sc. Dijana Hadžizukić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Medina Mujić  
Naslov disertacije Medijsko pozicioniranje žene na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Nail Kurtić
Član 2 Dr. sc. Hajriz Bećirović
Član 3 Dr. sc. Radenko Udovičić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Husejnović
Naslov disertacije Srednjovjekovna Bosna u vrijeme kralja Stjepana Ostoje
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 dr. sc. Pavo Živković
Član 2 dr. sc. Salih Jalimam
Član 3 dr. sc. Adnan Velagić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nermin Šušić
Naslov disertacije Jezik i stil Nedžada Ibrišimovića
Mentor (Ime i prezime) dr. sc. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 1 dr. sc. Mirjana Popović
Član 2 dr.  sc. Elvira Dilberović
Član 3 dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.02.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adis Zilić
Naslov disertacije Bosna i Dubrovnik (od kraja XII do sredine XV stoljeća)
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Dubravko Lovrenović
Član 1 prof. dr. Dubravko Lovrenović
Član 2 prof. dr. Esad Kurtović
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 doc. dr. Adnan Velagić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.02.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirela Berbić
Naslov disertacije Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Nedžad Ibrahimović
Član 1 prof. dr. Safet Sarić
Član 2 prof. dr. Nedžad Ibrahimović
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Sanjin Kodrić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.02.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Salkan Užičanin
Naslov disertacije Utjecaj industrijskog razvoja na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adnan Velagić
Član 1 dr. sc. Husnija Kamberović
Član 2 prof. dr. Adnan Velagić
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 doc. dr. Senija Milišić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 03.01.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Amina Arnautović
Naslov disertacije Lingvostilistička analiza engleskih prijevoda Hasanaginice
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adisa Imamović
Član 1 prof. dr. Adisa Imamović
Član 2 doc. dr. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 doc. dr. Elvira Dilberović
Član 4 prof. dr. Safet Sarić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirzana Pašić-Kodrić
Naslov disertacije Putopisno-pripovjedačko djelo Zuke Džumhura (književnoteorijski, književnohistorijski i metodički pristup)
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Alija Pirić
Član 1 prof. dr. Alija Pirić
Član 2 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 prof. dr. Safet Sarić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Lejla Žujo
Naslov disertacije Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s ratnom tematikom
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Alija Pirić
Član 1 prof. dr. Alija Pirić
Član 2 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Sanjin Kodrić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edim Šator
Naslov disertacije Jezik i stil Skendera Kulenovića
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 1 prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 2 prof. dr. Mirjana Popović
Član 3 doc. dr. Elvira Dilberović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 31.05.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Seid Masnica
Naslov disertacije Suodnos interpersonalne i interne komunikacije u savremenim bosanskohercegovačkim kompanijama
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 1 prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 2 doc. dr. Lejla Turčilo
Član 3 prof. dr. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 20.04.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dijana Gupta
Naslov disertacije Uloga medija i utjecaj Arapske lige i Arapskog proljeća na diplomatiju Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 1 prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 2 doc. dr. Lejla Turčilo
Član 3 prof. dr. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 20.04.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirnes Avdić
Naslov disertacije Konceptualne metafore u registru informacione tehnologije
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adisa Imamović
Član 1 prof. dr. Adisa Imamović
Član 2 doc. dr. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 prof. dr. Mirjana Popović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 30.03.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nikola Čiča
Naslov disertacije Izdavačka djelatnost HKD Napredak i njen uticaj na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1902. do 1949
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Husnija Kamberović
Član 1 prof. dr. Husnija Kamberović
Član 2 doc. dr. Adnan Velagić
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 prof. dr. Salih Jalimam
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 04.01.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Anisa Trbonja-Omanić
Naslov disertacije Kauzativni glagoli u njemačkom i bosanskom jeziku
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Meliha Hrustić
Član 1 prof. dr. Meliha Hrustić
Član 2 doc. dr. Memnuna Hasanica
Član 3 doc. dr. Belma Šator
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 04.01.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasmina Đonlagić
Naslov disertacije Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama za vrijeme austrougarske vladavine
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Slobodan Grubačić
Član 1 prof. Dr. Slobodan Grubačić
Član 2 doc. dr. Lejla Sirbubalo
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Belma Šator
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.12.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Aida Džiho
Naslov disertacije Postmoderni književni postupak u odabranim djelima britanske književnosti
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Sanja Šoštarić
Član 1 prof. dr. Sanja Šoštarić
Član 2 prof. dr. Zvonimir Radeljković
Član 3 porf. Dr. Safet Sarić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 17.03.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Džemal Špago
Naslov disertacije Upotreba retoričkog pitanja u realizaciji govornih činova u savremenom engleskom jeziku
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Snežana Bilbija
Član 1 prof. dr. Snežana Bilbija
Član 2 prof. dr. Lada Šestić
Član 3 doc. dr. Adisa Imamović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 05.10.2010
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Enisa Gološ
Naslov disertacije Leksičko-semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Mirjana Popović
Član 1 prof. dr. Mirjana Popović
Član 2 prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 3 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 4 doc. dr. Ibrahim Kajan
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 03.11.2009
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mirela Karadža
Naslov disertacije Važnost gramatike i uloga nastavnika u današnjoj srednjoškolskoj nastavi engleskog jezika
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Mustafa Tanović
Član 1 prof. dr. Mustafa Tanović
Član 2 prof. dr. Lada Šestić
Član 3 doc. dr. Mirjana Popović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 19.02.2009
Open Edit 
Open Edit 

Fakultet informacijskih tehnologija

Kandidat (Ime i prezime) Edina Čmanjčanin
Naslov disertacije Poboljšanje efikasnosti L3 nivoa keš memorije u višejezgrenim arhitekturama korištenjem „cache aware" i „cache oblivious" algoritama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Nina Bijedić
Član 2 Dr.sc. Dragi Tiro
Član 3 Dr.sc. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Emir Slanjankić
Naslov disertacije Model rekonstrukcije nepotpunih podataka na društvenim mrežama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragica Radosav
Član 2 dr. sc. Dražena Gašpar
Član 3 dr. sc. Nina Bijedić
Član 4 dr. sc. Emina Junuz
Član 5 dr. sc. Zanin Vejzović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.3.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Vladimir Šarović
Naslov disertacije Model personalizacije u adaptivnom sistemu elektronskog učenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Vanja Bevanda
Član 2 dr. sc. Ramo Šendelj
Član 3 dr. sc. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nevzudin Buzađija
Naslov disertacije Višedimenzionalna procjena odnosa strategije učenja i percepcije učenika prema blended learningu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Emina Junuz
Član 2 doc.dr. Dragi Tiro
Član 3 doc.dr. Zanin Vejzović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Denis Mušić
Naslov disertacije Mehanizam adaptacije kolaborativnog donošenja odluka u višeagentskom okruženju elektronskog učenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Haris Šupić
Član 2 dr. sc. Jasmin Velagić
Član 3 dr. sc. Ramo Šendelj
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 28.11.2013. 
Open Edit 
Open Edit 

Građevinski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Edisa Nukić
Naslov disertacije Procjena rizika otkaza elemenata ventilacionog sistema u izolovanim prostorijama podzemnih rudnika uglja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Alan Topčić
Član 2 Dr.sc.Tiro Dragi
Član 3 Dr.sc. Seadin Hadžiomerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Haris Mešić
Naslov disertacije Analiza pouzdanosti vodovodnog sistema u odnosu na pojavu gubitka vode
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Munir Jahić
Član 2 Dr.sc. Mehmed Sarić
Član 3 Dr.sc. Suad Špago
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Veisa Šerifije
Naslov disertacije Matematičko modeliranje uticaja komponentnih parametara na fizičko-mehanička svojstva cementnih kompozita tipa maltera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Tarić Mirsad
Član 2 Dr.sc. Dragica Lj.Jevtić
Član 3 Dr.sc. Merima Šahinagić-Isović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Mustafa Humo
Naslov disertacije Analiza nosivosti konstrukcija od krutih makro blokova izloženih dinamičkom djelovanju
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Zlatko Maglajlić
Član 2 Dr. sc. Mili Selimotić
Član 3 Dr. sc. Amir Čaušević
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Venera Simonović
Naslov disertacije Numerička analiza seizmičke otpornosti zidanih zgrada primjenom spojeva od mikroarmiranog betona i mehaničkih dampera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Zlatko Maglajlić
Član 2 Dr. sc. Armin Hadrović
Član 3 Dr. sc. Merima Šahinagić-Isović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Suad Zalihić
Naslov disertacije Primjena beskontaktnih metoda u analizi vertikalnog profila vjetra na kompleksnim terenima u uslovima bure
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Mili Selimotić
Član 2 Dr.sc. Rašid Hadžović
Član 3 Dr.sc. Elvir Zlomušica
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Enes Šeperović
Naslov disertacije Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof. dr. Fuad Ćatović
Član 2 prof. dr. Tarik Kupusović
Član 3 prof. dr. Mehmed Sarić
Član 4 dr. sc. Vahida Žujo
Član 5 dr. sc. Suad Špago
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Dalila Jabučar
Naslov disertacije Razvoj metodologije procjene rizika od poplava
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Mehmed Sarić,profesor emeritus
Član 1 dr.sc. Fuad Ćatović,redovni profesor
Član 2 dr.sc. Suad Špago,docent
Član 3 dr.sc. Mili Selimotić,docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1217/11
Datum 27.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Selma Čengić
Naslov disertacije Doprinos razvoju agrarnih indikatora u upravljanju vodama
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Tarik Kupusović , redovni profesor
Član 1 dr.sc. Mehmed Sarić, profesor emeritus
Član 2 dr.sc. Suad Špago, docent
Član 3 dr.sc. Merima Šahinagić-Isović,docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1096/11 
Datum 06.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Dragana Selmanagić
Naslov disertacije Prilog razvoju sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od zagađenja rijeke Bosne
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Tarik Kupusović, redovni profesor
Član 2 dr.sc. Vahida Žujo, docent
Član 3 dr.sc. Suad Špago, docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1095-1/11            
Datum 06.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Senaid Bajrić
Naslov disertacije Uticaj zvučnih talasa nastalih pri miniranju na okoliš i građevinske objekte
Mentor (Ime i prezime) dr. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Merima Šahinagić-Isović, docent
Član 2 dr.sc. Azra Špago, docent
Član 3 dr. Sc.Maja Popovac, docent
Član 4 dr. Sc.Suad Špago, docent (zamjenski član)
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1096-1/11
Datum 06.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Ismet Hajduk
Naslov disertacije Određivanje krive pomjeranja do kritičnog opterećenja gravitacionih brana korigovanim matematskim modelom
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Mustafa Selimović, profesor emeritus
Član 1 prof.dr. Himzo Đukić, redovni profesor
Član 2 dr.sc.  Armin Hadrović, docent
Član 3 dr.sc.  Mili Selimotić, docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-323/11
Datum 17.03.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Đani Rahimić
Naslov disertacije Seizmička analiza oslonca historijskih mostova
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Mustafa Hrasnica, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Mili Selimotić, docent
Član 2 dr.sc. Armin Hadrović, docent
Član 3 prof.dr. Zlatko Maglajlić, redovni profesor (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1338/10
Datum 26.11.2010
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Enes Šeparović
Naslov disertacije Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Mehmed Sarić,profesor emeritus
Član 1 prof.dr. Tarik Kupusović, redovni profesor
Član 2 prof.dr. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 3 dr.sc.  Mili Selimotić, docent (zamjenski član)
Član 4 dr.sc. Maja Popovac, docent (zamjenski član)
Član 5  
Vrsta  Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1246/09  
Datum 03.11.2009
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Salko Kulukčija
Naslov disertacije Analiza stanja historijskih zidanih konstrukcija nerazornim i malo razornim metodama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr.sc. Enver Mandžić
Član 2 dr.sc. Zlatko Maglajlić
Član 3 dr.sc.  Fehim Hadžimuhamedović
Član 4 dr.sc. Muhamed Zlatar
Član 5 dr.sc. Fuad Ćatović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 22.2.2008.
Open Edit 
Open Edit 

Mašinski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Enes Mujanović
Naslov disertacije Doprinos poboljšanju radnih i konstrukcionih performansi tipičnih mašinskih elemenata sa aspekta identifikacije i analize oštećenja dodirnih površina u toku eksploatacije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Denijal Sprečić
Član 2 Dr.sc. Mersida Manjgo
Član 3 Dr.sc. Fuad Hadžikadunić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Damir Ćurić
Naslov disertacije Uticaj procesnih parametara na skupljanje termoplastičnih dijelova dobijenih postupkom brizganja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Senad Rahimić
Član 2 Dr.sc. Milenko Obad
Član 3 Dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edin Šunje
Naslov disertacije Utjecaj režima protoka rashladne tečnosti na kvalitet procesa brizganja plastike
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Prof.dr. Milenko Obad
Član 2 V.prof.dr. Senad Rahimić
Član 3 V.prof.dr. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Pirić Eldar
Naslov disertacije Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Remzo Dedić
Član 2 Dr. sc. Mersida Manjgo
Član 3 Dr. sc. Nedeljko Vukojević
Član 4 Dr. sc. Senad Rahimić
Član 5 Dr. sc. Tomaž Wuherer
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edin Džiho
Naslov disertacije Optimizacija perkusionog kondenzatorskog zavarivanja žica
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Sead Pašić
Član 2 Dr. sc. Žarko Petrović
Član 3 Dr. sc. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Slađan Lovrić
Naslov disertacije Razvoj metodologije za optimizaciju parametara procesa 3D digitalizacije složenih geometrijskih formi
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Safet Isić
Član 2 dr. sc. Džemo Tufekčić
Član 3 dr. sc. Alan Topčić
Član 4 dr. sc. Dragi Tiro
Član 5 dr. sc. Daut Denjo
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ismet Bećiragić
Naslov disertacije Standardi i indikatori kvaliteta u funkciji monitoringa i evaluacije rada škola u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Senada Pobrić
Član 2 dr. sc. Smail Klarić
Član 3 dr. sc. Safet Brdarević
Član 4 dr. sc. Senad Rahimić
Član 5 dr. sc. Denjo Daut
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jusuf Borić
Naslov disertacije Uticaj upravljanja životnim ciklusom voznog parka na funkcionisanje preduzeća u prevozu putnika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragi Tiro
Član 2 dr. sc. Mustafa Mehanović
Član 3 dr. sc.  Željko Stojkić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Miron Torlo
Naslov disertacije Doprinos istraživanju tehnologija vibriranja zatvorenih spojeva na pouzdanost i integritet zavarenih konstrukcija
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Safet Isić
Član 2 dr. sc. Mehmed Behmen
Član 3 dr. sc. Sead Pašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Predrag Dašić
Naslov disertacije Matematičko modeliranje parametara obradljivosti završne obrade na strugu materijala povećane tvrdoće reznim alatom od keramike
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sabahudin Ekinović
Član 2 dr. sc. Jusuf Kevelj
Član 3 dr. sc.  Sead Pašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Esad Bajramović
Naslov disertacije Model upravljanja ukupnim kvalitetom na visokoškolskim ustanovama
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Smail Klarić
Član 1 doc.dr.Senada pobrić
Član 2 prof.dr. Senad Rahimić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 09.10.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Fehmo Mrkaljević
Naslov disertacije Uticaj rasporeda masa na stabilnost rotornog bagera u radu pri graničnim položajima izvršnih organa u realnim eksplatacionim uslovima
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Denijal Sprečić
Član 1 prof.dr. Isak Karabegović
Član 2 doc.dr. Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 11.07.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Slađan Lovrić
Naslov disertacije Razvoj metodologije za optimizaciju parametara procesa 3D-digitalizacije složenih geometrijskih formi
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Džemo Tufekčić
Član 1 prof.dr.Dragi Tiro
Član 2 doc.dr.Alan Topčić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 31.05.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ismet Bećiragić
Naslov disertacije Standardi i indikatori kvaliteta u funkciji monitoringa i evaluacije rada škola u BiH
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Smail Klarić
Član 1 doc.dr.Daut Denjo
Član 2 doc.dr.Senada Pobrić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 20.04.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ermin Husak
Naslov disertacije Optimizacija pri proračunu složenih elastičnih sistema i uporedna analiza klasičnim i savremenim metodama
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Isak Karabegović
Član 1 prof.dr. Miran Brezočnik
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 11.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Eldar Pirić
Naslov disertacije Utjecaj  eksplatacionih uslova na ponašanje gumene trake tračnih transportera
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Remzo Dedić
Član 1 prof.dr.Mehmed Behmen
Član 2 doc.dr.Mersida Manjgo
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 06.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ante Ćorić
Naslov disertacije Utjecaj vremena hlađenja na mehanička svojstva ZUT-a mikrolegiranih ultračvrstih čelika
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Sead Pašić
Član 1 prof.dr.Mirsada Oruč
Član 2 doc.dr.Ismar Hajro
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 28.01.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Miron Torlo
Naslov disertacije Doprinos istraživanju tehnologija vibriranja zavarenih spojeva na pouzdanost i integritet zavarenih konstrukcija
Mentor (Ime i prezime) prof.dr.Mehmed Behmen
Član 1 prof.dr.Sead Pašić
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.11.2010
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ferid Mulahalivić
Naslov disertacije Redizajniranje prenosnih članova mehanizma utovarnog sistema rotornog bagera sa aspekta obezbjeđenja veće pouzdanosti u radu u realnim eksplatacionim uslovima
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 prof.dr. Isak Karabegović
Član 2 doc.dr.Safet Isić
Član 3 prof.dr.Denijal Sprečić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum  
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adis Bubalo
Naslov disertacije Modeliranje vodostana u svrhu poboljšanja perfomansi hidroelektrane
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 prof.dr.Ejub Džaferović
Član 2 prof.dr.Izet Alić
Član 3 doc.dr.Seadin Hadžiomerović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum  28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muamer Peljto
Naslov disertacije Poboljšanja i koristi certificiranog sistema upravljanja kvalitetom u malim i srednjim preduzećima u BiH
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Smail Klarić
Član 2 doc.dr. Senada Pobrić
Član 3 doc.dr. Daut Denjo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.04.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Fuad Imamović
Naslov disertacije Ekološki uticaj energetskog sistema na cijenu energije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sead Delalić
Član 2 dr. sc. Smail Klarić
Član 3 dr. sc. Seadin Hadžiomerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Emir Nezirić
Naslov disertacije Detekcija stanja rotacionih sistema sa greškama sličnih karakteristika vibracija-nesaosnost i zazor u ležajima
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Prof.dr. Isak Karabegović 
Član 2 Prof.dr. Sead Pašić 
Član 3 V.prof.dr. Safet Isić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Open Edit 

Nastavnički fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Alen Bajrić
Naslov disertacije Ekološko-morfološke i fiziološke odlike balkanskog zlatnog vijuna (Sabanejewia balcanica Karaman, 1992) iz sliva rijeke Save
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Sanel Riđanović
Član 2 Dr.sc. Avdul Adrović
Član 3 Dr.sc. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edin Užičanin
Naslov disertacije Efekti neuromuskulatornog treninga na stabilnim i nestabilnim podlogama na ravnotežu, brzinu i eksplozivnu snagu košarkaša
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Azer Korjenić
Član 2 Dr. sc. Vlatko Šeparović
Član 3 Dr.sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Maida Đapo
Naslov disertacije Polifenolski profili autohtonih kultivara jabuke (Malus domestica L.) na području Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Esma Velagić-Habul
Član 2 Dr. sc. Enisa Omanović-Mikličanin
Član 3 Dr. sc. Alma Leto
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.01.2015.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Zahirović
Naslov disertacije Kreiranje kriterijskih tablica antropoloških dimenzija i izrada elektronskog fitnes pasoša studentica u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 2 dr. sc. Branimir Mikić
Član 3 dr. sc. Almir Popo
Član 4 dr. sc. Damir Đedović
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Lejla Halvadžija
Naslov disertacije Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Muriz Hadžikadunić
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc. Refik Ćatić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.11.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nermin Tufekčić
Naslov disertacije Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvoj
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husejn Musić
Član 2 dr. sc. Refik Ćatić
Član 3 dr. sc. Muhamed Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dean Kontić
Naslov disertacije Predikativne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Almir Popo
Član 2 dr. sc. Munir Talović
Član 3 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adnan Efendić
Naslov disertacije Socio-kulturološki i ekološki aspekti korištenja prostora i planiranja razvoja od posebnog značaja (studija slučaja Počitelj)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Asim Peco
Član 2 dr. sc. Dželal Ibraković
Član 3 dr. sc. Nijaz Musabegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.10.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Fahrudin Aščić
Naslov disertacije Efekti programiranog kinezološkog tretmana na transformaciju nekih antropoloških dimenzija i posturalnog statusa učenika i učenica IV-VI razreda osnovne škole
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Almir Popo
Član 2 dr. sc. Branimir Mikić
Član 3 dr. sc. Rijad Novaković
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.9.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jelena Perunović Samardžić
Naslov disertacije Evaluacija kvaliteta ljudskih resursa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Crne Gore
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Milenko Kundačina
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc.  Refik Ćatić
Član 4 dr. sc. Asim Peco
Član 5 dr. sc. Damir Đedović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muamer Hodžić
Naslov disertacije Nastanak i razvoj civilnog društva u postdeytonskoj Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Salih Fočo
Član 2 dr. sc. Asim Peco
Član 3 dr. sc.  Adib Đozić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ćamil Habul
Naslov disertacije Identifikacija  razlika trenda rasta i razvoja ventilacijskih pokazatelja dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 11. do 15. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Samir Mačković
Član 2 dr. sc. Safet Ćibo
Član 3 dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 24.4.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Adi Palić
Naslov disertacije Relacija motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i uspješnosti izvođenja pojedinih elemenata iz nastavnog plana i programa kod učenika 7. i 8. razreda iz Mostara, Bihaća i Jablanice
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Rijad Novaković
Član 2 dr. sc. Nijaz Skender
Član 3 dr. sc. Almir Popo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Lejla Halvadžija
Naslov disertacije Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Refik Ćatić
Član 2 dr. sc. Husejn Musić
Član 3 dr. sc. Muriz Hadžikadunić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nermin Tufekčić
Naslov disertacije Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvoj
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husejn Musić
Član 2 dr. sc. Refik Ćatić
Član 3 dr. sc. Muhamed Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Emina Ademović 
Naslov disertacije Procjena diverziteta vegetacije na širem području Dive Grabovice upotrebom savremene metode daljinskog istraživanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Edina Muratović
Član 2 dr. sc. Samir Đug
Član 3 dr. sc. Nusret Drešković
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Nermin Mulaosmanović
Naslov disertacije Percepcija uzroka uspjeha i self-koncept kao prediktori postignuća kod adolescenata
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dragoljub Krneta
Član 2 dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 3 dr. sc. Jasna Bogdanović-Čurić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Amela Pirić 
Naslov disertacije Standardizacija neverbalnog testa inteligencije za primjenu u psihodijagnostici
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 2 dr. sc. Dragoljub Krneta
Član 3 dr. sc. Jasna Bogdanović-Čurić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sead Noćajević
Naslov disertacije Ocjena specičnih fitohemijskih spojeva u plodu i drugim fitodijelovima divlje trešnje (Prunus avium L.)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Maja Kazazić
Član 2 prof.dr. Đulsa Bajramović
Član 3 doc.dr. Lejla Riđanović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dean Kontić
Naslov disertacije Prediktivne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Almir Popo
Član 2 prof.dr. Munir Talović
Član 3 doc.dr. Ekrem Čolakhodžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 18.07.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Marija Bilić
Naslov disertacije Tipološke strukture ispoljavanja rezultatske efikasnosti najuspješnijih desetobojaca svijeta
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Izet Rađo
Član 2 prof.dr. Nusret Smajlović
Član 3 prof.dr. Nijaz Skender
Član 4 doc.dr. Slavenko Likić
Član 5 doc.dr. Damir Đedović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Munira Mehovića
Naslov disertacije Biodostupnost Fe, Pb, Zn, i K u breskvi i grožđu proizvedenih na dominantnim vrstama u regiji Mostara
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Božo Banjanjin
Član 2 Dr. sc. Đulsa Bajramović
Član 3 Dr. sc. Fuad Ćatović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Veselinka Milović 
Naslov disertacije Gubitak posla i mentalno zdravlje
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Jelena  Vlajković
Član 2 Dr. sc. Renko Đapić
Član 3 Dr. sc. Jasna Bajraktarević
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ćamil Habul
Naslov disertacije Identifikacija razlika trenda rasta i razvoja ventilacijskih pokazatelja dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 11 do 15 godine
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Mustafa Hadžiomerović
Član 2 Dr. sc. Safet Ćibo
Član 3 Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Alma Mičijević
Naslov disertacije Uticaji povećanih količina Pb, Fe, Cu i Zn u zemljištu na njihovo prisustvo u plodovima smokve i šipka na području opštine Mostar
Mentor (Ime i prezime) dr. sc. Nusreta Đonlagić
Član 1 dr. sc. Božo Banjanin
Član 2 dr. sc. Maja Kazazić
Član 3 dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komsija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 31.01.2013
Open Edit 
Open Edit 

Pravni fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Denis Pajić
Naslov disertacije Krivičnoprocesni aspekti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 2 dr. sc. Hajrija Sijerčić Čolić
Član 3 dr. sc. Boroslav Petrović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ajdin Huseinspahić
Naslov disertacije Historijski i pravni aspekti primjene instituta Legitima portio i njegova pravna dejstva u pravnim sistemima na tlu Bosne i hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 2 dr. sc. Dževad Drino
Član 3 dr. sc.  Enes Hašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sead Maslo
Naslov disertacije Vanjski poslovi u sistemu državne službe s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 2 dr. sc. Zenaid Đelmo
Član 3 dr. sc.  Ferid Otojagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Senad Hasanagić
Naslov disertacije Uticaj Osmanskog državno-pravnog sistema na različite etničke identitete
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženana Čaušević
Član 2 dr. sc. Enes Durmišević
Član 3 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sanja Kavaz Hukić
Naslov disertacije Javna preduzeća i tržišno nadmetanje u Bosni i Hercegovini-izazovi javnog sektora na europskom putu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Hajro Kofrc
Član 2 dr. sc. Edin Rizvanović
Član 3 dr. sc.  Zinka Grbo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 24.4.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Cimirotić
Naslov disertacije Presuda zbog propuštanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Jozo Čizmić
Član 2 dr. sc. Suzana Bubić
Član 3 dr.  sc. Alena Huseinbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ajdin Huseinspahić
Naslov disertacije Legitima portio i ograničenja vlasničkih ovlaštenja institutom nužnog nasljeđivanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Enes Hašić
Član 2 dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 dr. sc. Suzana Bubić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Sedad Dedić
Naslov disertacije Uloga države u ekonomskoj politici sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 2 dr. sc. Kasim Trnka
Član 3 dr. sc. Jasmin Halebić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Borjana Miković 
Naslov disertacije Starateljstvo nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Suzana Bubić
Član 2 dr. sc. Udžejna Habul
Član 3 dr. sc. Željko Galić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Jasminka Džumhur
Naslov disertacije Efikasnost primjene mehanizama Ujedinjenih nacija u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sakib Softić
Član 2 dr. sc. Filip Turčinović
Član 3 dr. sc. Dubravka Husić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.10.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Senad Hasanagić
Naslov disertacije Uticaj Osmanskog državno-pravnog sistema na različite etničke identitete
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženana Čaušević
Član 2 dr. sc. Enes Durmišević
Član 3 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edin Djedović
Naslov disertacije Ustavno regulisanje posebnog i zajedničkog u komparativnim ustavnim sistemima
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Kasim Trnka
Član 2 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 3 dr. sc. Amra Jašarbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Edina Kulenović
Naslov disertacije Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Sead Dedić
Član 2 van.prof.dr. Gorazd Trpin
Član 3 doc.dr. Amra Jašarbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Lejla Jogučić
Naslov disertacije Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka sa posebnim osvrtom na posljedice po radnike stečajnog dužnika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Šefkija Čović
Član 2 van.prof.dr. Edin Rizvanović
Član 3 van.prof.dr. Mirjana Knežević
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ajla Škrbić 
Naslov disertacije Imunitet države od suđenja i izvršenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Sakib Softić
Član 2 prof.dr. Vladimir - Đuro Degan
Član 3 prof.dr. Vesna Kazazić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dragan Zlatović
Naslov disertacije Sudska zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Jozo Čizmić
Član 2 van.prof.dr. Miroslav Džidić
Član 3 doc.dr. Alena Huseinbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 27.07.2013.
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Damir Čačković
Naslov disertacije "Krivičnopravni i kriminalistički aspekti kvalifikovanih oblika razbojništva"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Miodrag Simović
Član 1 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 2 Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 3 Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.02.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Esad Oruč
Naslov disertacije "Materijalni i procesni aspekti suvlasništva na nekretninama u pravu BiH"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Enes Hašić
Član 1 Dr. sc. Sanjin Omanović
Član 2 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.02.2013
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ajla Škrbić
Naslov disertacije "Evolucija međunarodnopravnog principa zabrane uplitanja u pitanja iz unutrašnje nadležnosti država"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Sakib Softić
Član 1 Dr. sc. Vladimir Đuro Degan
Član 2 Dr. sc. Nedžla Borić
Član 3 Dr. sc. Filip Turčinović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 07.12.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dragan Zlatović
Naslov disertacije "Sudska zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Jozo Čizmić
Član 1 Dr. sc. Zoran Miladinović
Član 2 Dr. sc. Edin Rizvanović
Član 3 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 4 0
Član 5 0
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 31.05.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Selma Džihanović - Gratz
Naslov disertacije "Mjere sigurnosti u savremenom krivičnom zakonodavstvu"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 1 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 2 Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 3 Dr. sc. Sabrina Horović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Lana Bubalo
Naslov disertacije "Odgovornost za štetu zbog povrede časti i ugleda u bosanskohercegovačkom i komparativnom pravu"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Abedin Bikić
Član 1 Dr. sc. Branko Morait
Član 2 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 Dr. sc. Marko Bevanda
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Ramajana Demirović
Naslov disertacije "Pravo djeteta na izdržavanje - ostvarivanje i zaštita"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Suzana Bubić
Član 1 Dr. sc. Udžejna Habul
Član 2 Dr. sc. Anita Duraković
Član 3 Dr. sc. Dijana Jakovac Lozić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Senad Defterdarević
Naslov disertacije "Status i zaštita izbjeglica u okviru međunarodnog sistema ljudskih prava"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zdravko Grebo
Član 1 Dr. sc. Neđo Miličević
Član 2 Dr. sc. Vesna Kazazić
Član 3 Dr. sc. Jasna Bakšić - Muftić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Cimirotić
Naslov disertacije "Presuda zbog propuštanja"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Jozo Čizmić
Član 1 Dr. sc. Suzana Bubić
Član 2 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 3 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.12.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Dragana Agić
Naslov disertacije "Efikasnost egzekutive u pravno - normativnom regulisanju javnog cestovnog prijevoza u Federaciji Bosne i Hercegovine"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zenaid Đelmo
Član 1 Dr. sc. Hilmija Šemić
Član 2 Dr. sc. Snježana Pehar
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 27.10.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Šejla Maslo Ćerkić
Naslov disertacije "Ropstvo u SAD: historijsko  -pravna studija"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Fikret Karčić
Član 1 Dr. sc. Mustafa Imamović
Član 2 Dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 3 Dr. sc. Ljubomir Zovko
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.06.2011
Open Edit 
Kandidat (Ime i prezime) Denis Pajić
Naslov disertacije "Krivičnoprocesni aspekti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 1 Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 2 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 3 Dr. sc. Damir Primorac
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 05.05.2011
Open Edit 
Open Edit 
Open Edit 

 
eduroam