Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Projekti

Pomološka proučavanja introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2016/17
Trajanje (mjeseci) 24
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2016/17
Trajanje (mjeseci) 24
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta Naučnoistraživački 
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 

Inventarizacija i monitoring životnih zajednica vodenog ekosistema Buško jezero
Linija finansiranja Fonda za zaštitu okoliša FBiH 
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2018
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 

Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 

Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 12 mjeseci
Tip projekta naučnoistraživački
Koordinator Nastavnički fakultet
Open Edit 

Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
Linija finansiranja EU Okvirnog Programa Horizon 2020
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2017
Trajanje (mjeseci) 48 mjeseci
Tip projekta COST Action
Koordinator Wageningen University and Research Centre
Livestock Research, Wageningen University and Research Centre
Open Edit 

Istraživanje pomoloških karakterisitka introdukovanih kultivara breskve (Prunus persica L.) u ekološkim uslovima submediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2011
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Istraživanje bioloških i privrednih karakteristika kultivara smokve (Ficus carica L.) na prostoru submediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Integritet konstrukcije pri djelovanju niskocikličnog zamora
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 

Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 

Ocjena opasnosti od loma zavarenih konstrukcija
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 

Integritet i vijek konstrukcije u toku eksploatacije
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2010
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Mašinski fakultet
Open Edit 

Valorizacija značaja autohtonihvrsta za uređenje gradskih zelenih površina
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Komprativna analiza biološko-hemijskih karakteristika introdukovanihkultivaratrešnje (Prunus avium L.) na prostorusubmediteranske Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Pravni fakultet
Open Edit 

Investiranje u građevinske projekte na ekološkim principima
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2013
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Građevinski fakultet
Open Edit 

Dekriminalizacija klevete u Bosni i Hercegovini - 10 godina sudske prakse
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Godina početka 2012
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Pravni fakultet
Open Edit 

Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Inventarizacija i morfološka karakterizacija fenotipova badema prunus amygdalus na području Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci) 12
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Ekološki prihvatljiva zaštita vinove loze u području Hercegovine
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2009
Trajanje (mjeseci) 18
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Operativni program razvoja vinogradarstva u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Identifikacija ljekovitog bilja u F BiH II dio
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

FP6 SEEWIND (South-East Europe Wind Energy Exploitation – Research and demonstration of wind energy utilisation in complex terrain and under specific local wind systems)
Linija finansiranja Evropska komisija
Institucija UNMO
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci) 70
Tip projekta STREP
Koordinator Energiewerkstat (Austrija)
Open Edit 

Izrada fitocenološke karte F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci) 3
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Identifikacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2008
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Inventarizacija ljekovitih biljnih vrsta u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Identifikacija i prijedlog mjera suzbijanja ambrozije u F BiH
Linija finansiranja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci) 3
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Komparativna analiza bioloških I tehnoloških karakterisitka perspektivnih kultura jagode u Hercegovini
Linija finansiranja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2007
Trajanje (mjeseci) 6
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Organska proizvodnja ljekovitih biljnih vrsta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2006
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Plant health and genetic resources in South East Europe
Linija finansiranja Bioforsk – Norwegian Institute for Agricultural and Environmetal Research Noragric 
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2006
Trajanje (mjeseci) 48
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Kolekcionisanje i proučavanje autohtonih kultivara listopadnog suptropskog voća i ekološkim uslovima Južne Hercegovine
Linija finansiranja Ministarstvo privrede HNK
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Racionalna proizvodnja ljekovitih biljnih vrsta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Različiti tehnički utjecaji na kvalitet sjemena sadnog materijala ljekovitog i aromatičnog bilja
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Formiranje matičnog i kolekcionog nasada smokve i šipka u cilju introdukcije novih kultivara i očuvanja domaćeg sortimenta
Linija finansiranja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Fitocenološka karta Hercegovačkoneretvanskog kantona
Linija finansiranja HN kanton
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agronomski zavod Mostar
Open Edit 

Fitocenološka karta Srednjobosanskog kantona
Linija finansiranja Srednjobosanski kanton
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2005
Trajanje (mjeseci)
Tip projekta
Koordinator Agronomski zavod Mostar
Open Edit 

Povećanje proizvodnje hrane u funkciji smanjenja siromaštva – Korištenje neiskorištenih potencijala u agraru BiH radi održivog porasta proizvodnje hrane
Linija finansiranja Međunarodni forum Bosna. Projekat "Bosna: Istraživanje i razvoj” - BOSRED
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2004
Trajanje (mjeseci) 18
Tip projekta
Koordinator Agromediteranski fakultet
Open Edit 

Norwegian SEE Programme in Agriculture " Competence transfer and institutional contact and cooperation between faculties of Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine in South Eastern Europe
Linija finansiranja Agricultural University of  Norway, Noragric
Institucija Agromediteranski fakultet
Godina početka 2002.
Trajanje (mjeseci) 48 mjeseci
Tip projekta  
Koordinator Agricultural University of Norway, Noragric
Open Edit 

 
eduroam