Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Građevinski fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Edisa Nukić
Naslov disertacije Procjena rizika otkaza elemenata ventilacionog sistema u izolovanim prostorijama podzemnih rudnika uglja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Alan Topčić
Član 2 Dr.sc.Tiro Dragi
Član 3 Dr.sc. Seadin Hadžiomerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Haris Mešić
Naslov disertacije Analiza pouzdanosti vodovodnog sistema u odnosu na pojavu gubitka vode
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Munir Jahić
Član 2 Dr.sc. Mehmed Sarić
Član 3 Dr.sc. Suad Špago
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Veisa Šerifije
Naslov disertacije Matematičko modeliranje uticaja komponentnih parametara na fizičko-mehanička svojstva cementnih kompozita tipa maltera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Tarić Mirsad
Član 2 Dr.sc. Dragica Lj.Jevtić
Član 3 Dr.sc. Merima Šahinagić-Isović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mustafa Humo
Naslov disertacije Analiza nosivosti konstrukcija od krutih makro blokova izloženih dinamičkom djelovanju
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Zlatko Maglajlić
Član 2 Dr. sc. Mili Selimotić
Član 3 Dr. sc. Amir Čaušević
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Venera Simonović
Naslov disertacije Numerička analiza seizmičke otpornosti zidanih zgrada primjenom spojeva od mikroarmiranog betona i mehaničkih dampera
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Zlatko Maglajlić
Član 2 Dr. sc. Armin Hadrović
Član 3 Dr. sc. Merima Šahinagić-Isović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Suad Zalihić
Naslov disertacije Primjena beskontaktnih metoda u analizi vertikalnog profila vjetra na kompleksnim terenima u uslovima bure
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Mili Selimotić
Član 2 Dr.sc. Rašid Hadžović
Član 3 Dr.sc. Elvir Zlomušica
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Enes Šeperović
Naslov disertacije Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof. dr. Fuad Ćatović
Član 2 prof. dr. Tarik Kupusović
Član 3 prof. dr. Mehmed Sarić
Član 4 dr. sc. Vahida Žujo
Član 5 dr. sc. Suad Špago
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Dalila Jabučar
Naslov disertacije Razvoj metodologije procjene rizika od poplava
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Mehmed Sarić,profesor emeritus
Član 1 dr.sc. Fuad Ćatović,redovni profesor
Član 2 dr.sc. Suad Špago,docent
Član 3 dr.sc. Mili Selimotić,docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1217/11
Datum 27.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Selma Čengić
Naslov disertacije Doprinos razvoju agrarnih indikatora u upravljanju vodama
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Tarik Kupusović , redovni profesor
Član 1 dr.sc. Mehmed Sarić, profesor emeritus
Član 2 dr.sc. Suad Špago, docent
Član 3 dr.sc. Merima Šahinagić-Isović,docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1096/11 
Datum 06.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Dragana Selmanagić
Naslov disertacije Prilog razvoju sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od zagađenja rijeke Bosne
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Tarik Kupusović, redovni profesor
Član 2 dr.sc. Vahida Žujo, docent
Član 3 dr.sc. Suad Špago, docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1095-1/11            
Datum 06.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc.  Senaid Bajrić
Naslov disertacije Uticaj zvučnih talasa nastalih pri miniranju na okoliš i građevinske objekte
Mentor (Ime i prezime) dr. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Merima Šahinagić-Isović, docent
Član 2 dr.sc. Azra Špago, docent
Član 3 dr. Sc.Maja Popovac, docent
Član 4 dr. Sc.Suad Špago, docent (zamjenski član)
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1096-1/11
Datum 06.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Ismet Hajduk
Naslov disertacije Određivanje krive pomjeranja do kritičnog opterećenja gravitacionih brana korigovanim matematskim modelom
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Mustafa Selimović, profesor emeritus
Član 1 prof.dr. Himzo Đukić, redovni profesor
Član 2 dr.sc.  Armin Hadrović, docent
Član 3 dr.sc.  Mili Selimotić, docent (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-323/11
Datum 17.03.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Đani Rahimić
Naslov disertacije Seizmička analiza oslonca historijskih mostova
Mentor (Ime i prezime) prof.dr. Mustafa Hrasnica, redovni profesor
Član 1 dr.sc. Mili Selimotić, docent
Član 2 dr.sc. Armin Hadrović, docent
Član 3 prof.dr. Zlatko Maglajlić, redovni profesor (zamjenski član)
Član 4  
Član 5  
Vrsta Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1338/10
Datum 26.11.2010
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) mr.sc. Enes Šeparović
Naslov disertacije Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom
Mentor (Ime i prezime) dr.sc. Mehmed Sarić,profesor emeritus
Član 1 prof.dr. Tarik Kupusović, redovni profesor
Član 2 prof.dr. Fuad Ćatović, redovni profesor
Član 3 dr.sc.  Mili Selimotić, docent (zamjenski član)
Član 4 dr.sc. Maja Popovac, docent (zamjenski član)
Član 5  
Vrsta  Za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije-NNV Univerziteta br. 101-1-1246/09  
Datum 03.11.2009
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Salko Kulukčija
Naslov disertacije Analiza stanja historijskih zidanih konstrukcija nerazornim i malo razornim metodama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr.sc. Enver Mandžić
Član 2 dr.sc. Zlatko Maglajlić
Član 3 dr.sc.  Fehim Hadžimuhamedović
Član 4 dr.sc. Muhamed Zlatar
Član 5 dr.sc. Fuad Ćatović
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 22.2.2008.
Open Edit 

 
eduroam