Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Fakultet humanističkih nauka

Kandidat (Ime i prezime) Iris Memić-Fišić
Naslov disertacije Učinkovitost i rezultati podučavanja stranog jezika u sistemu elektronskog obrazovanja u odnosu na klasični pristup podučavanju
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Adisa Imamović
Član 2 Dr.sc. Nihada Delibegović-Džanić
Član 3 Dr.sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sanja Merzić
Naslov disertacije Jezik Envera Čolakovića
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić
Član 2 Dr.sc. Alen Kalajdžija
Član 3 Dr.sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sanela Kuko
Naslov disertacije Uloga i značaj promotivnih aktivnosti i medija u afirmaciji kulturne baštine kao turističkog potencijala Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Damir Kukić
Član 2 Dr.sc. Najil Kurtić
Član 3 Dr.sc. Dijana Gupta
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Damir Nadarević
Naslov disertacije Utjecaj masovnih medija na interne komunikacije i resocijalizaciju osuđenih lica u kazneno popravnim ustanovama
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Vedada Baraković
Član 2 Dr.sc. Najil Kurtić
Član 3 Dr.sc. Seid Masnica
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Alen Salihović
Naslov disertacije Društvene promjene i njihov utjecaj na privredne prilike prostora Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka (do 1537. godine)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Senaid Hadžić
Član 2 Dr.sc. Adnan Velagić
Član 3 Dr.sc. Šerbo Rastoder
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.04.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirela Berbić
Naslov disertacije Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc.Dijana Hadžizukić
Član 2 Dr. sc. Nedžad Ibrahimović
Član 3 Dr. sc. Alija Pirić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.03.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adnan Kadrić
Naslov disertacije Književnohistorijske, poetičke i stilske osobitosti starije bošnjačke pripovjedne književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc.Sanjin Kadrić
Član 2 Dr.sc.Fahrudin Rizvanbegović
Član 3 Dr.sc.Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasmin Hodžić
Naslov disertacije Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić
Član 2 Dr.sc. Alen Kalajdžija
Član 3 Dr.sc. Mirela Omerović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sejdalija Gušić
Naslov disertacije Sarajevo i sarajevski kadiluk u18. stoljeću
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr. sc. Izet Šabotić
Član 2 Dr. sc. Adnan Velagić
Član 3 Dr. sc. Senaid Hadžić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.02.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Melida Travančić
Naslov disertacije Refleksija Sarajevskog atentata u bosanskohercegovačkoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 Dr.sc. Dijana Hadžizukić
Član 2 Dr.sc. Sanjin Kodrić
Član 3 Dr.sc. Alija Pirić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 29.01.2015.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Husejnović
Naslov disertacije Srednjovjekovna Bosna u vrijeme kralja Stjepana Ostoje
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Adnan Velagić
Član 2 dr. sc. Pavo Živković
Član 3 3. dr. sc. Salih Jaliman
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.11.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Irma Marić
Naslov disertacije Poetički modeli u romanima Irfana Horozovića
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Alija Pirić
Član 2 dr. sc. Dijana Hadžizukić
Član 3 dr. sc.  Sanjin Kodrić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Berin Bajrić
Naslov disertacije Intertekstualni i kulturalno-memorijski aspekti poezije Abdulaha Salahudina Uššakija Bošnjaka
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sanjin Kodrić
Član 2 dr. sc. Fahrudin Rizvanbegović
Član 3 dr. sc.  Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adnan Kadrić
Naslov disertacije Književnohistorijske poetičke i stilske osobnosti starije bošnjačke pripovjedne književnosti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Fahrudin Rizvanbegović
Član 2 dr. sc. Sanjin Kodrić
Član 3 dr. sc.  Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sandina Herić
Naslov disertacije Slike Orijenta u putopisima autorica njemačkog govornog područja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić
Član 2 dr. sc. Lejla Sirbubalo
Član 3 dr. sc.  Belma Šator
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Džemal Špago
Naslov disertacije Upotreba  retoričkog pitanja u realizaciji govornih činova u savremenom engleskom jeziku
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 2 prof. dr. sc. Snežana Bilbija
Član 3 dr. sc. Adisa Imamović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.2.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Miomir Abović
Naslov disertacije Jezik Psaltira iz Nikoljca od 1510. godine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Amira Hadžagić
Član 2 dr. sc. Alen Kalajdžija
Član 3 dr. sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.2.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Salkan Užičanin
Naslov disertacije Utjecaj industrijskog razvoja na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini (1918-1929)
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Husnija Kamberović
Član 2 dr. sc. Adnan Velagić
Član 3 dr.  sc. Sead Selimović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adi Maslo
Naslov disertacije Uloga okvira i konceptualne integracije u (de) kodiranju poruke na primjeru satiričkih vijesti
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Mario Brdar
Član 2 dr. sc. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 dr. sc. Adi Fejzić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasmina Đonlagić 
Naslov disertacije Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama za vrijeme austrougarske vladavine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 doc.dr. Lejla Sirbubalo
Član 2 prof.dr. Slobodan Grubačić
Član 3 doc.dr. Dijana Hadžizukić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 18.07.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Enisa Gološ
Naslov disertacije Leksičko - semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Hasnija Muratagić - Tuna
Član 2 van.prof.dr. Mirjana Popović
Član 3 prof.dr. Elbisa Ustamujić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.06.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dijana Gupta
Naslov disertacije Uloga medija i utjecaj Arapske lige i Arapskog proljeća na diplomatiju Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Nail Kurtić
Član 2 van.prof.dr. Damir Kukić
Član 3 doc.dr. Ljubomir Zuber
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 27.06.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Hatidža Burnić
Naslov disertacije Morfološka adaptacija frekventnih germanizama u medijima i njihova zastupljenost u rječnicima bosanskog jezika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Memnuna Hasanica
Član 2 dr. sc. Belma Šator
Član 3 dr. sc. Elvira Dilberović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.05.2013.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Seid Masnica
Naslov disertacije Suodnos interpersonalne i interne komunikacije u savremenim bosanksohercegovačkim kompanijama
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Lejla Turčilo
Član 2 Dr. sc. Hajriz  Bećirović
Član 3 Dr. sc. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nadira Žunić
Naslov disertacije Konstrukcija identiteta u romanima „Saatleri Ayarlama Enstitusu i Huhur  Ahmeta Hamdija Tanpinara
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Fehim Nametak
Član 2 Dr. sc. Alena Ćatović
Član 3 Dr. sc. Dijana Hadžizukić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Medina Mujić  
Naslov disertacije Medijsko pozicioniranje žene na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 Dr. sc. Nail Kurtić
Član 2 Dr. sc. Hajriz Bećirović
Član 3 Dr. sc. Radenko Udovičić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Husejnović
Naslov disertacije Srednjovjekovna Bosna u vrijeme kralja Stjepana Ostoje
Mentor (Ime i prezime)  
Član 1 dr. sc. Pavo Živković
Član 2 dr. sc. Salih Jalimam
Član 3 dr. sc. Adnan Velagić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.03.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nermin Šušić
Naslov disertacije Jezik i stil Nedžada Ibrišimovića
Mentor (Ime i prezime) dr. sc. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 1 dr. sc. Mirjana Popović
Član 2 dr.  sc. Elvira Dilberović
Član 3 dr. sc. Hajrija Sijerčić-Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 28.02.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Adis Zilić
Naslov disertacije Bosna i Dubrovnik (od kraja XII do sredine XV stoljeća)
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Dubravko Lovrenović
Član 1 prof. dr. Dubravko Lovrenović
Član 2 prof. dr. Esad Kurtović
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 doc. dr. Adnan Velagić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.02.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirela Berbić
Naslov disertacije Prostorni i vremenski aspekti konstrukcije identiteta u bosanskohercegovačkom romanu od 1945. do 1990
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Nedžad Ibrahimović
Član 1 prof. dr. Safet Sarić
Član 2 prof. dr. Nedžad Ibrahimović
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Sanjin Kodrić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.02.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Salkan Užičanin
Naslov disertacije Utjecaj industrijskog razvoja na društvenu strukturu u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adnan Velagić
Član 1 dr. sc. Husnija Kamberović
Član 2 prof. dr. Adnan Velagić
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 doc. dr. Senija Milišić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 03.01.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Amina Arnautović
Naslov disertacije Lingvostilistička analiza engleskih prijevoda Hasanaginice
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adisa Imamović
Član 1 prof. dr. Adisa Imamović
Član 2 doc. dr. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 doc. dr. Elvira Dilberović
Član 4 prof. dr. Safet Sarić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirzana Pašić-Kodrić
Naslov disertacije Putopisno-pripovjedačko djelo Zuke Džumhura (književnoteorijski, književnohistorijski i metodički pristup)
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Alija Pirić
Član 1 prof. dr. Alija Pirić
Član 2 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 prof. dr. Safet Sarić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Lejla Žujo
Naslov disertacije Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s ratnom tematikom
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Alija Pirić
Član 1 prof. dr. Alija Pirić
Član 2 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Sanjin Kodrić
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 09.10.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edim Šator
Naslov disertacije Jezik i stil Skendera Kulenovića
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 1 prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 2 prof. dr. Mirjana Popović
Član 3 doc. dr. Elvira Dilberović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 31.05.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Seid Masnica
Naslov disertacije Suodnos interpersonalne i interne komunikacije u savremenim bosanskohercegovačkim kompanijama
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 1 prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 2 doc. dr. Lejla Turčilo
Član 3 prof. dr. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 20.04.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dijana Gupta
Naslov disertacije Uloga medija i utjecaj Arapske lige i Arapskog proljeća na diplomatiju Bosne i Hercegovine
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 1 prof. dr. Hajriz Bećirović
Član 2 doc. dr. Lejla Turčilo
Član 3 prof. dr. Senadin Lavić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 20.04.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirnes Avdić
Naslov disertacije Konceptualne metafore u registru informacione tehnologije
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Adisa Imamović
Član 1 prof. dr. Adisa Imamović
Član 2 doc. dr. Edina Špago-Ćumurija
Član 3 prof. dr. Mirjana Popović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 30.03.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Nikola Čiča
Naslov disertacije Izdavačka djelatnost HKD Napredak i njen uticaj na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1902. do 1949
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Husnija Kamberović
Član 1 prof. dr. Husnija Kamberović
Član 2 doc. dr. Adnan Velagić
Član 3 prof. dr. Enes Pelidija
Član 4 prof. dr. Salih Jalimam
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 04.01.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Anisa Trbonja-Omanić
Naslov disertacije Kauzativni glagoli u njemačkom i bosanskom jeziku
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Meliha Hrustić
Član 1 prof. dr. Meliha Hrustić
Član 2 doc. dr. Memnuna Hasanica
Član 3 doc. dr. Belma Šator
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 04.01.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasmina Đonlagić
Naslov disertacije Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim publikacijama za vrijeme austrougarske vladavine
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Slobodan Grubačić
Član 1 prof. Dr. Slobodan Grubačić
Član 2 doc. dr. Lejla Sirbubalo
Član 3 doc. dr. Dijana Hadžizukić
Član 4 doc. dr. Belma Šator
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 12.12.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Aida Džiho
Naslov disertacije Postmoderni književni postupak u odabranim djelima britanske književnosti
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Sanja Šoštarić
Član 1 prof. dr. Sanja Šoštarić
Član 2 prof. dr. Zvonimir Radeljković
Član 3 porf. Dr. Safet Sarić
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 17.03.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Džemal Špago
Naslov disertacije Upotreba retoričkog pitanja u realizaciji govornih činova u savremenom engleskom jeziku
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Snežana Bilbija
Član 1 prof. dr. Snežana Bilbija
Član 2 prof. dr. Lada Šestić
Član 3 doc. dr. Adisa Imamović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 05.10.2010
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Enisa Gološ
Naslov disertacije Leksičko-semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Mirjana Popović
Član 1 prof. dr. Mirjana Popović
Član 2 prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna
Član 3 prof. dr. Elbisa Ustamujić
Član 4 doc. dr. Ibrahim Kajan
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 03.11.2009
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Mirela Karadža
Naslov disertacije Važnost gramatike i uloga nastavnika u današnjoj srednjoškolskoj nastavi engleskog jezika
Mentor (Ime i prezime) prof. dr. Mustafa Tanović
Član 1 prof. dr. Mustafa Tanović
Član 2 prof. dr. Lada Šestić
Član 3 doc. dr. Mirjana Popović
Član 4  
Član 5  
Vrsta Podobnost
Datum 19.02.2009
Open Edit 

 
eduroam