Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Važni datumi
Rektori Univerziteta
Članovi upravnog odbora
Članovi Senata
Osoblje Rektorata
Dokumenti
Naučno-istraživački rad
Zbornici radova
Prigovor
Anonimno prigovor
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)

Pošalji prigovor
CULTURWB
EQOPP
EQOPP

BH Telecom

Pravni fakultet

Kandidat (Ime i prezime) Denis Pajić
Naslov disertacije Krivičnoprocesni aspekti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 2 dr. sc. Hajrija Sijerčić Čolić
Član 3 dr. sc. Boroslav Petrović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 25.12.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ajdin Huseinspahić
Naslov disertacije Historijski i pravni aspekti primjene instituta Legitima portio i njegova pravna dejstva u pravnim sistemima na tlu Bosne i hercegovine
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 2 dr. sc. Dževad Drino
Član 3 dr. sc.  Enes Hašić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 27.11.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sead Maslo
Naslov disertacije Vanjski poslovi u sistemu državne službe s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 2 dr. sc. Zenaid Đelmo
Član 3 dr. sc.  Ferid Otojagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 25.9.2014.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Senad Hasanagić
Naslov disertacije Uticaj Osmanskog državno-pravnog sistema na različite etničke identitete
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženana Čaušević
Član 2 dr. sc. Enes Durmišević
Član 3 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 26.6.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sanja Kavaz Hukić
Naslov disertacije Javna preduzeća i tržišno nadmetanje u Bosni i Hercegovini-izazovi javnog sektora na europskom putu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Hajro Kofrc
Član 2 dr. sc. Edin Rizvanović
Član 3 dr. sc.  Zinka Grbo
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 24.4.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Cimirotić
Naslov disertacije Presuda zbog propuštanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Jozo Čizmić
Član 2 dr. sc. Suzana Bubić
Član 3 dr.  sc. Alena Huseinbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ajdin Huseinspahić
Naslov disertacije Legitima portio i ograničenja vlasničkih ovlaštenja institutom nužnog nasljeđivanja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Enes Hašić
Član 2 dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 dr. sc. Suzana Bubić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Sedad Dedić
Naslov disertacije Uloga države u ekonomskoj politici sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 2 dr. sc. Kasim Trnka
Član 3 dr. sc. Jasmin Halebić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.1.2014. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Borjana Miković 
Naslov disertacije Starateljstvo nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Suzana Bubić
Član 2 dr. sc. Udžejna Habul
Član 3 dr. sc. Željko Galić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.12.2013. 
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Jasminka Džumhur
Naslov disertacije Efikasnost primjene mehanizama Ujedinjenih nacija u zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Sakib Softić
Član 2 dr. sc. Filip Turčinović
Član 3 dr. sc. Dubravka Husić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 30.10.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Senad Hasanagić
Naslov disertacije Uticaj Osmanskog državno-pravnog sistema na različite etničke identitete
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Dženana Čaušević
Član 2 dr. sc. Enes Durmišević
Član 3 dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edin Djedović
Naslov disertacije Ustavno regulisanje posebnog i zajedničkog u komparativnim ustavnim sistemima
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 dr. sc. Kasim Trnka
Član 2 dr. sc. Nurko Pobrić
Član 3 dr. sc. Amra Jašarbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme
Datum 26.09.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Edina Kulenović
Naslov disertacije Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Sead Dedić
Član 2 van.prof.dr. Gorazd Trpin
Član 3 doc.dr. Amra Jašarbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Lejla Jogučić
Naslov disertacije Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka sa posebnim osvrtom na posljedice po radnike stečajnog dužnika
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Šefkija Čović
Član 2 van.prof.dr. Edin Rizvanović
Član 3 van.prof.dr. Mirjana Knežević
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ajla Škrbić 
Naslov disertacije Imunitet države od suđenja i izvršenja
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 van.prof.dr. Sakib Softić
Član 2 prof.dr. Vladimir - Đuro Degan
Član 3 prof.dr. Vesna Kazazić
Član 4
Član 5
Vrsta Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i teme 
Datum 27.06.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dragan Zlatović
Naslov disertacije Sudska zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije
Mentor (Ime i prezime)
Član 1 prof.dr. Jozo Čizmić
Član 2 van.prof.dr. Miroslav Džidić
Član 3 doc.dr. Alena Huseinbegović
Član 4
Član 5
Vrsta Komisija za ocjenu podobnosti kandidata 
Datum 27.07.2013.
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Damir Čačković
Naslov disertacije "Krivičnopravni i kriminalistički aspekti kvalifikovanih oblika razbojništva"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Miodrag Simović
Član 1 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 2 Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 3 Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.02.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Esad Oruč
Naslov disertacije "Materijalni i procesni aspekti suvlasništva na nekretninama u pravu BiH"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Enes Hašić
Član 1 Dr. sc. Sanjin Omanović
Član 2 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.02.2013
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ajla Škrbić
Naslov disertacije "Evolucija međunarodnopravnog principa zabrane uplitanja u pitanja iz unutrašnje nadležnosti država"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Sakib Softić
Član 1 Dr. sc. Vladimir Đuro Degan
Član 2 Dr. sc. Nedžla Borić
Član 3 Dr. sc. Filip Turčinović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 07.12.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dragan Zlatović
Naslov disertacije "Sudska zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Jozo Čizmić
Član 1 Dr. sc. Zoran Miladinović
Član 2 Dr. sc. Edin Rizvanović
Član 3 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 4 0
Član 5 0
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 31.05.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Selma Džihanović - Gratz
Naslov disertacije "Mjere sigurnosti u savremenom krivičnom zakonodavstvu"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 1 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 2 Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 3 Dr. sc. Sabrina Horović
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Lana Bubalo
Naslov disertacije "Odgovornost za štetu zbog povrede časti i ugleda u bosanskohercegovačkom i komparativnom pravu"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Abedin Bikić
Član 1 Dr. sc. Branko Morait
Član 2 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 3 Dr. sc. Marko Bevanda
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Ramajana Demirović
Naslov disertacije "Pravo djeteta na izdržavanje - ostvarivanje i zaštita"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Suzana Bubić
Član 1 Dr. sc. Udžejna Habul
Član 2 Dr. sc. Anita Duraković
Član 3 Dr. sc. Dijana Jakovac Lozić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Senad Defterdarević
Naslov disertacije "Status i zaštita izbjeglica u okviru međunarodnog sistema ljudskih prava"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zdravko Grebo
Član 1 Dr. sc. Neđo Miličević
Član 2 Dr. sc. Vesna Kazazić
Član 3 Dr. sc. Jasna Bakšić - Muftić
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.03.2012
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Muhamed Cimirotić
Naslov disertacije "Presuda zbog propuštanja"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Jozo Čizmić
Član 1 Dr. sc. Suzana Bubić
Član 2 Dr. sc. Alena Huseinbegović
Član 3 Dr. sc. Maja Čolaković
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 12.12.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Dragana Agić
Naslov disertacije "Efikasnost egzekutive u pravno - normativnom regulisanju javnog cestovnog prijevoza u Federaciji Bosne i Hercegovine"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Zenaid Đelmo
Član 1 Dr. sc. Hilmija Šemić
Član 2 Dr. sc. Snježana Pehar
Član 3  
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 27.10.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Šejla Maslo Ćerkić
Naslov disertacije "Ropstvo u SAD: historijsko  -pravna studija"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Fikret Karčić
Član 1 Dr. sc. Mustafa Imamović
Član 2 Dr. sc. Amra Mahmutagić
Član 3 Dr. sc. Ljubomir Zovko
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 30.06.2011
Open Edit 

Kandidat (Ime i prezime) Denis Pajić
Naslov disertacije "Krivičnoprocesni aspekti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"
Mentor (Ime i prezime) Dr. sc. Hajrija Sijerčić - Čolić
Član 1 Dr. sc. Zvonimir Tomić
Član 2 Dr. sc. Borislav Petrović
Član 3 Dr. sc. Damir Primorac
Član 4  
Član 5  
Vrsta za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije
Datum 05.05.2011
Open Edit 

 
eduroam