Misija i vizija

Misija Fakulteta:

 
  • obrazovanje u okviru I, II i III ciklusa studija stručnjaka u skladu sa potrebama i zahtjevima okruženja uz stalna organizaciona, materijalna i metodološka poboljšanja,
  • unaprjeđivanje znanja i razvoj naučno-istraživačkog rada,
  • fleksibilnost i prepoznatljivost Fakulteta, te ekonomičnost studiranja.
 

Vizija Fakulteta:

 
  • uvođenje novih obrazovnih sadržaja radi praćenja potreba tržišta rada i osposobljavanja studenata za uključivanje u međunarodne privredne odnose i trgovinu i za izvršavanje poslova i zadataka iz raznih oblasti koji se pred njih postavljaju već u procesu pridruživanja BiH u EU,
  • provođenje istraživačkih projekata u saradnji sa domaćim firmama,
  • organiziranje i učešće u međunarodnim konferencijama i publikovanje radova u međunarodnim referentnim časopisima u cilju jačanja naučno-istraživačke djelatnosti i primjene rezultata istraživanja u praksi.
 
Vizija Fakulteta je biti akreditovana, referentna i konkurentna  visookoobrazovna ustanova u regionu, za obrazovanje stručnog kadra sa visokim izlaznim kompetencijama primjenjivim u praksi, uz kontinuirano obavljanje i usavršavanje naučno-istraživačke i praktično-pravne djelatnosti, odgovarajući zahtjevima okruženja.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.