Opće informacije

Pravni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus), diplomski studij (II ciklus) i doktorski studij (III ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnosti Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.
 
Na Pravnom fakultetu može se steći visoka stručna sprema stručnog zvanja odnosno bachelor prava (240 ECTS). Dodiplomski studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog zvanja bachelor prava traje četiri godine.

U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija.

 
Diplomski studij za stjecanje zvanja mastera prava traje jednu godinu (60 ECTS).
 
U akademskoj 2009/2010. godini na Fakultetu je organizovan regionalni postdiplomski studij "Poslovno pravo Evropske unije".
 
Od akademske 2011/2012. godine na Fakultetu se organizuje II ciklus studija - smjer građanskopravni, krivičnopravni, te II ciklus pod nazivom "Međunarodni odnosi i diplomatija".
 
U akademskoj 2017/2018. godini, Fakultet organizuje izvođenje nastave na III ciklusu - doktorski studij Evropskog prava, za sticanje stepena doktora pravnih nauka iz oblasti evropskog prava (180 ECTS).

 
 
Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
Univerzitetski kampus bb, 88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
 
Tel: +387 36 514 230
Fax: +387 36 514 235
Studentska služba: +387 36 514 233
 
Dekan: prof. dr. Alena Huseinbegović
Prodekan: doc. dr. Sunčica Hajdarović   

 

 

E-mail: pf@unmo.ba 


Facebook: https://www.facebook.com/PF.UNMO.BA/
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.