I Ciklus

Fakultet izvodi naučnoistraživački i obrazovni rad na području pravnih i s njima vezanih nauka. I ciklus studija se organizuje kao četverogodišnji prema modelu 4+1+3.
 
Uspješnim okončanjem I ciklusa stiče se stepen Bachelor prava.
 
Studij je podijeljen u osam semestra sa ukupno 240 ECTS bodova 240 ECTS.
 
Tokom studija se izučava ukupno 55 predmeta, 50 obaveznih  i  5 izbornih. Izborni predmeti se  biraju  sa  liste  od  ukupno  62 izborna predmeta  predviđena nastavnim planom i programom (link). Jedna studijska godina nosi 60 ECTS, odnosno jedan semestar 30 ECTS bodova. Najmanji broj bodova za pojedini predmet je 2 ECTS, a najveći 6 ECTS.
 
Nastavnim  planom  je  za  studente  IV godine I ciklusa studija predviđena obavezna praksa u trajanju od 21 dan u pravosudnim ili upravnim organima. Fakultet organizuje ovu praksu u Općinskom sudu u Mostaru, odnosno u drugim mjestima u BiH za studente koji u Mostaru nisu stalno nastanjeni.
 
Nastavni plan I ciklusa  studija, odnosno obavezni i izborni predmeti sadržani u njemu, omogućavaju sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina iz skoro svih oblasti prava u kojim studenti mogu biti u prilici zaposliti se i osposobljavanje za uspješno  obavljanje  poslova.  Nastavni plan i  program je takav da, pored osnovnog, osigurava sticanje i kontekstualnog znanja te usvajanje pravnih vrijednosti (ugradnjom u studij prava razumijevanja i trajnog usvajanja vladavine zakona, pravde i ideje pravičnosti).
 
NPP 2015-2016.pdf
(164,84 KB)
Od akademske 2018/2019. godine pokrenut je novi studijski program I. ciklusa studija - Kriminologija i sigurnosne studije. Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok)/septembru (drugi upisni rok), imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Studijski program traje tri akademske godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova. Na studiju se organizuje nastava iz oblasti sigurnosnih studija. Predmeti su grupisani u obavezne i izborne. Oni trebaju studentima pružiti znanja i sposobnosti usklađene s ishodima učenja i kompetencijama, stečenim završetkom dodiplomskog studija na prvom ciklusu univerzitetskog obrazovanja. Izvodi se na I ciklusu studija s tim da je studij koncipciran na način da omogućava dalje školovanje iz oblasti na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u BiH i EU. Studijski program slijedi trociklični model 3+2+3. Nakon završetka trogodišnjeg studija „Kriminologija i sigurnosne studije" stječe se zvanje: bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija (završetkom I ciklusa studija – trogodišnjeg dodiplomskog studija). Bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija osposobljen je za samostalan rad: - na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru - ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima, agencijama - u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima - diplomatsko-konzularnim predstavništvima, - međunarodnim organizacijama - velikim privrednim sistemima - malim i srednjim preduzećima i privatnim poslovnim subjektima - naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama - neprofitnom sektoru - humanitarnim organizacijama - inspekcijskim službama - medijima.

Syllabus

Uvod u pravo (201 KB)
Radno pravo (95 KB)
Nomotehnika (105 KB)
Penologija (96 KB)
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.