Projekti

Nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta su uključeni u niz naučno-istraživačkih i drugih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Fakultet redovno aplicira za sredstva Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja sa projektnim prijedlozima koji imaju za cilj razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, nabavku opreme, unaprjeđenje nastavnog procesa i poboljšanje uslova studiranja.
Podršku projektima daju i ostali zainteresovani pojedinici i organizacije, a u projektne aktivnosti su uključeni svi uposlenici Fakulteta i zainteresovani studenti.
 
Neki od značajnih projekata:
Utjecaj anglosaksonskog prava na bh zakonodavstvo i praksu: pregovaranje o krivici u FBIH 2003.-2015.
Predmet i sadržaj predloženog projekta usmjereni su na postizanje sljedećih ciljeva:
1)    Teorijski i praktično predstaviti i objasniti institut sporazuma o priznanju krivice u domaćem i uporednom pravu;
2)    Na osnovu empirijskog istraživanja utvrditi u kojoj mjeri se institut pregovaranja o krivici primjenjuje u sudskoj praksi;
3)    Ispitati stavove stručne javnosti (sudije, tužioce i branitelje) o opravdanosti uvođenja instituta pregovaranja o krivici u domaće zakonodavstvo;
4)    Identifikovati ključne probleme u normativnom regulisanju instituta sporazuma o priznanju krivice kao i prepreke u njegovoj efikasnijoj primjeni;
5)    Podstaknuti interesovanje naučne i stručne javnosti na širu argumentovanu raspravu o ovoj temi.
Članovi projektnog tima:
doc.dr. Denis Pajić, voditelj projekta
doc. dr. Šejla Maslo Čerkić, istraživač
v.asist.mr. Sunčica Hajdarović, mlađi istraživač
 
Stanje i kretanje izvršenja krivičnog djela teške krađe čiji su počinioci punoljetne osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2009. do 2013. godine
Istraživanje kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine nije nimalo jednostavan zadatak. Prepreke su ne samo priroda ovog društvenog fenomena, ili različite definicije koje se postavljaju kao odgovori na pitanje šta je kriminalitet, već i nepostojanje takvih baza podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine koje bi na jedistven način dale podatke o kriminalitetu i omogućile praćenje njegovih promjena u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.
Naučno-popularni projekt: Suđenje Gavrilu Principu i ostalim učesnicima Sarajevskog atentata 1914.
Projekt Pravnog fakulteta „Suđenje Gavrilu Principu i ostalim učesnicima Sarajevskog atentata 1914. – simulacija suđenja kao praktični vid nastave" zamišljen je kao dodatna aktivnost za grupu studenata svih godina pravnog studija koji bi pod mentorstvom nastavnika, saradnika i stručnih konsultanata radili na oživljavanju i rekonstrukciji događaja koji su slijedili nakon izvršenja atentata. Projektne aktivnosti bi obuhvatile rad na prikupljanju relevantnih izvora o suđenju, pripremu i simulaciju suđenja atentatorima. Rad sa studentima zamišljen je kao interaktivni rad tokom ljetnog semestra u okviru kojeg bi bile provedene sve neophodne faze projekta, a čiji bi krajnji rezultat bio sama simulacija suđenja koja bi bila izvedena za nastavnike, ostale studente te širu naučnu javnost i medije.
Ogledna advokatska kancelarija

Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih pravnih fakulteta, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru ovim projektom ima za cilj uvesti kliničko pravno obrazovanje kao oblik praktičnog usavršavanja studenata. 

Alimentacija djece u domaćoj sudskoj praksi i praksi Evropskog suda za ljudska prava
Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje domaće sudske prakse i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Analiziranjem odluka domaćih sudova pokušat će se detektirati osnovne poteškoće sa kojima se suočavaju djeca u alimentacionim postupcima. Naročito će se istražiti: u kojoj vrsti postupka (glavnom ili adhezinom) se najčešće ostvaruje pravo djeteta na izdržavanje, u kolikom broju slučajeva je sklopljena sudska ili vansudska nagodba, na koji način sud utvrđuje visinu izdržavanja za djecu, u kojoj mjeri se organ starateljstva angažuje u ovim postupcima, da li organ starateljstva dovoljno koristi postojeća ovlaštenja, trajanje postupaka, te koliko djeca čekaju na stvarnu realizaciju potraživanja izdržavanja utvrđenog pravosnažnom sudskom odlukom.
Dekriminalizacija klevete u Bosni i Hercegovini - 10 godina sudske prakse
Od vremena pojave prava na čast i ugled u nauci pa do danas, prati ih čitav niz spornih i različito rješavanih pitanja, počevši od dileme da li je pravo na čast i ugled samostalno pravo ili je podvrsta prava na duševni integritet, da li je, s obzirom da se kod povrede prava na čast i ugled ne može uspostaviti ranije stanje, odnosno ne mogu u potpunosti eliminirati posljedice učinjenje povrede, dosuđivanje novčane naknade nematerijalne štete opravdano ...
Izazovi demokratije u multikulturalnim društvima
Izazovi demokratije u multikulturalnim društvima: zimska škola u BiH i ljetna škola u Švicarskoj za bh studente; Švicarski doprinos održivoj demokratizaciji u Bosni i Hercegovini: unapređenje vještina perspektivnih studenata
Naziv projekta: Klinika medijskog prava
kreiranje Klinike medijskog prava, kao programa koji će studentima omogućiti sticanje teorijskog i praktičnog znanja o medijskom pravu, a kroz koju će se studenti informirati o najnovijim dostignućima u oblasti medijskog prava
TEMPUS projekat: "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju"
Glavni cilj projekta je poboljšati pristup, ostvarivanje potreba i prava i unaprijediti (olakšati) savladavanje gradiva studentima s posebnim obrazovnim potrebama na svim javnim univerzitetima u BiH.
Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na univerzitetima u Bosni i Hercegovini
Dodiplomski četverogodišnji studijski program (I ciklus pravnog studija) Fakulteta je bio učesnik Tempus projekta pilot - akreditacije koji je impelementiran u periodu 2011.-2012. godina od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.