Saradnja

Fakultet je u proteklom periodu intenzivirao saradnju sa okruženjem kroz potpisivanje sporazuma o saradnji s drugim visokoškolskim ustanovama, državnim institucijama, agencijama i organima pravosuđa. Cilj je omogućiti nastavnicima i studentima upoznavanje sa praktičnom stranom pravne struke, razmjenu znanja i iskustava u oblasti prava, te realizovanje specifičnih projekata od značaja za potpisnice sporazuma.
 
Posebno značajna je saradnja koju Fakultet ostvaruje sa Općinskim sudom u Mostaru, u okviru koje studenti četvrte godine obavljaju obavezu praksu u trajanju od 21 dana. Obavljanje prakse im omogućuje da se na neposredan način upoznaju sa organizacijom i funkcionisanjem Suda i njegovih odjeljenja, te da steknu vrijedno praktično iskustvo tokom samog studija. 
 
Fakultet također ostvaruje saradnju drugim sudovima i tužilaštvima u FBiH, i to kroz realizaciju naučno-istraživačkih projekata u koje su uključeni nastavnici i saradnici Fakulteta, a koji se implementiraju uz podršku Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja. 
 
Fakultet je potpisao sporazume o saradnji sa sljedećim subjektima:
  • Sprazum o saradnji sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH, potpisan 4.6.2013.godine
  • Član SEELS mreže od 20.3.2013. godine
  • Sporazum o saradnji sa Centrom za društvena istraživanja visokoškolske ustanove Intenacionalni Burč univerzitet - International Burch University, potpisan 19.4.2013. godine
  • Memorandum o saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH, potpisan 21.1.2013. godine
  • Sporazum o saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru, potpisan 13.12.2011. godine
  • Sporazum o saradnji sa Općinskim sudom u Čapljini, potpisan 18.3.2013. godine
  • Sporazum o saradnji sa Internews u BiH, FHN, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, potpisan 21.2.2013. godine
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.