Riječ dekana

Pozdravljam Vas u ime zaposlenika Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.  Kao v.d. dekana Fakulteta sa dugom tradicijom u obrazovanju budućih diplomiranih pravnika, a sada i bachelora prava, želim da Vas upoznam sa prednostima studiranja na našem Fakultetu.
 
Kroz organizovanje dodiplomskog (I ciklus), diplomskog (II ciklus), a od ove godine i doktorskog studija (III ciklus) iz oblasti evropskog prava, Pravni fakultet se opredjeljuje za njegovanje dosadašnje tradicije visokog obrazovanja i kontinuirano inoviranje i osuvremenjavanje programa i sadržaja koje nudimo.
 
Svjesni značaja koji pravo i pravna nauka imaju u aktualnom društvenom i političkom trenutku, nastavnici i saradnici Fakulteta, zajedno sa ostalim zaposlenicima, doprinose obrazovanju pravnika za savjesno i odgovorno obavljanje poslova u okviru širokog spektra budućih zanimanja u oblasti pravosuđa, javne uprave, privatnog sektora i naučno-istraživačkog rada.
 
Ponosni smo na rezultate koje naši studenti ostvaruju, kako u toku studija, tako i u kasnijem profesionalnom angažmanu. Individualni rad i posvećenosti studentu, cjeloživotno obrazovanje i njegovanje principa vladavine prava, pravde i ideje pravičnosti  su naše vodilje pri osmišljavanju i realizaciji novih nastavnih sadržaja.
 
Ističemo i činjenicu da je naš dodiplomski četverogodišnji studijski program dobio pozitivnu ocjenu eksternih evaluatora u okviru projekta "Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na univerzitetima u Bosni i Hercegovini" što nam daje dodatni motiv da budemo još bolji i uspješniji.
 
Angažman našeg nastavnog osoblja na brojnim međunarodnim projektima i saradnja sa srodnim instutucijama u regiji je dodatni pokazatelj naše otvorenosti prema okruženju i opredjeljenosti za usavršavanje naučno-istraživačke i praktično-pravne djelatnosti, odgovarajući zahtjevima poslodavaca.
 
Pozivamo sve zainteresovane maturante da postanu dio našeg uspješnog tima i da svojim radom i zalaganjem daju doprinos unaprjeđenju pravnog studija na našem Fakultetu. Fleksibilnost, inovativnost, posvećenost studentu i okrenutost ka tržištu rada su naše prednosti koje vam garantuju uspjeh u akademskom i profesionalnom životu.
 
v.d. dekana 
prof. dr. Amra Jašarbegović 
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.