Upis studenata

Adresa: Univerzitetski Kampus, 88 104 Mostar, Bosna i Hercegovina Telefon/Fax: ++ 387 36 514 230 (Referent za opšte poslove Fakulteta); 514 235 (fax) Telefon: ++ 514 233 (Studentska služba) E-mail: pf@unmo.ba Web: http://www.pf.unmo.ba Facebook: http://www.facebook.com/PF.UNMO.BA INST: https://www.instagram.com/pf.unmo.ba/

 
Pravni fakultet u Mostaru je javna visokoškolska ustanova.

Fakultet je osnovan 1971. godine kao Odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a 1976. godine je postao samostalna vaspitno-obrazovna i naučnoistraživačka ustanova. Njegovim udruživanjem sa još tri fakulteta 1977. godine formiran je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Od 1971. do 1993.godine Fakultet je bio smješten u ulici Blagoja Parovića, a 1993. godine, sa početkom ratnih dejstava, Univerzitet "Džemal Bijedić", pa i Pravni fakultet morali su napustiti do tada korišteni prostor, ostavši pri tome i bez svoje opreme. Od 1993. do 1996. godine Fakultet je koristio nedovoljne i neadekvatne prostore u gradu, a od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta "Džemal Bijedić”, smješten je u objektima na lokalitetu Univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru.
 
Ima puno razloga da odlučite da studirate na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru!
 
Ukoliko razmišljate o izboru svog budućeg zanimanja, vjerujemo da razmišljate i o studiju na Pravnom fakultetu?
 
Da Vam olakšamo donošenje odluke, upoznajte se sa osnovnim informacijama o Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.
 
Kako se upisati na Pravni fakultet?
 
Status studenta na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru stiče se upisom u prvu godinu studija.
Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu/julu, imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija.
 
Kakav je put do diplome na Pravnom fakultetu?
 
Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru mogu se steći:
 
- visoka stručna sprema, odnosno zvanje bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija, 240 ECTS bodova),
 
- zvanje magistra prava (završetkom II ciklusa studija: "Međunarodni odnosi i diplomatija”, "Građansko-pravni smjer”, "Krivično-pravni smjer”, "Pravno-ekonomski smjer”, "Državno-pravni smjer”, 60 ECTS bodova) i
 
- zvanje doktora pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava (završetkom III ciklusa studija – Doktorski studij Evropskog prava, 180 ECTS bodova).
 
Završetkom I ciklusa studija bakalaureat/bachelor prava je osposobljen za samostalan rad u svim oblastima prava za koji se zahtijeva završen Pravni fakultet (a ne i položen stručni, pravosudni ili drugi ispit): u privatnom i javnom sektoru, u neprofitnom sektoru, u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura), na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru, u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima, u državnim agencijama, u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama, inspekcijskim službama, medijima, u privredi, malim i srednjim preduzećima, u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, u nevladinim i humanitarnim organizacijama, u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije, u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama.
 
Završetkom II ciklusa studija magistri prava su osposobljeni za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u oblasti građanskog, krivičnog, državnog prava, pravno-ekonomskoj oblasti, oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, u privatnom, javnom, pravosudnom i neprofitnom sektoru i za angažnam u naučno-nastavnim ili naučno-istraživačkim institucijama.
 
Završetkom III ciklusa studija – Doktroskog studija Evropskog prava doktori pravnih nauka iz oblasti Evropskog prava biti će osposobljeni za zapošljavanje u institucijama za obavljanje visoko specijaliziranih poslova u pravnoj profesiji u privatnom, javnom i nevladinom sektoru, za angažman na naučno - nastavnim ili naučno - istraživačkim institucijama, za rad u organima državne, lokalne i javne uprave, u raznim javnim ustanovama, direkcijama, organima i organizacijama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim i domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, pravosudnim organima, privrednim društvima.
 
Trogodišnji studijski program „Kriminologija i sigurnosne studije"
 
U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija.
 
Cilj studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije” je da bachelori kriminoloških i sigurnosnih studija postignu odgovarajući nivo stručnih kompetencija i akademskih saznanja i vještina potrebnih za rad na poslovima u privatnom i javnom sektoru, u neprofitnom sektoru, u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura), na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru, u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima, u državnim agencijama, u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama, inspekcijskim službama, medijima, u privredi, malim i srednjim preduzećima, u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, u nevladinim i humanitarnim organizacijama, u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije, u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama.
 
Koliki su troškovi studiranja na Pravnom fakultetu?
 
Redovni studenti za upis svake godine studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru).
 
Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru).
 
Opremljenost Fakulteta:
 
Pravni fakultet ima pet učionica, jednu salu za simulovana suđenja (mini sudnica u kojoj studenti obavljaju praktičnu nastavu), jednu advokatsku kancelariju (također predviđenu za obavljanje praktičnog rada) i biblioteku.
 
Pravni fakultet pruža studentima razne prilike za međunarodne razmjene, takmičenja, projekte, i slično:
 
Erasmus+ KA107 program razmjene sa drugim Univerzitetima i Pravnim fakultetima u Evropi
Državno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti krivičnog prava
Regionalno takmičenje iz oblasti ljudskih prava Klinike iz oblasti krivičnog prava, ljudskih prava, prava djeteta Debatna takmičenja (između studenata Pf-a, između studenata Univerziteta i srednjoškolaca)
Državno debatno takmičenje između javnih Pravnih fakulteta u BiH
Kviz znanja
 
Mogućnost zaposlenja:

 • u privatnom i javnom sektoru
 • u neprofitnom sektoru
 • u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)
 • na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru
 • u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima
 • u državnim agencijama
 • u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama
 • inspekcijskim službama
 • medijima
 • u privredi, malim i srednjim preduzećima
 • u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima
 • u nevladinim i humanitarnim organizacijama
 • u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije
 • u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama.
I još nešto o čemu vrijedi razmisliti!
 
Pravni fakultet omogućava kontinuirano sticanje i unapređujenje uže specijaliziranih teorijsko-pravnih i praktično-pravnih znanja i vještina, usvajanje novih metodologija rada, vještina prenošenja znanja i unapređenje naučno-istraživačkog rada i izdavačke djelatnosti te daje doprinos savremenoj nauci i struci, kako u teorijskopravnom tako i u praktično-pravnom smislu.
 
Nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta uključeni su u niz obrazovnih, naučno-istraživačkih i praktično-pravnih projekata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.
 
Pravni fakultet je u proteklom periodu intenzivirao saradnju sa okruženjem kroz potpisivanje sporazuma o saradnji sa raznim subjektima, posebno visokoškolskim ustanovama, državnim institucijama, agencijama, organima pravosuđa i nevladinim organizacijama.
 
Posredstvom univerzitetske Kancelarije za međunarodnu saradnju ostvaruje se stipendiranje nastavnog osoblja i studenata za studijske boravke na stranim univerzitetima, pohađanje ljetnih škola i kurseva za učenje stranih jezika u zemlji i inostranstvu te učešće na raznim seminarima, konferencijama, takmičenjima i manifestacijama, programima mobilnosti i razmjene.
 
Zajedno sa studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru su osnovali ELSA Mostar (ogranak ELSE BiH-Evropskog udruženja studenata prava BiH).
 
Osnovane su i aktivno djeluju Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Alumni asocijacija Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, te Debatni klub.
 
 
Upis na Pravni fakultet se vrši na osnovu konkursa, na kojem imaju pravo učešća kandidati sa završenim srednjim (četverogodišnjim) obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, te strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu.
 
Primljeni kandidat sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu može se upisati u prvu godinu I ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske godine.
 
Izbor kandidata se vrši primjenom opštih, pojedinačnih i posebnih kriterija. Opšti kriterij je uspjeh  postignut  tokom  cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, a posebni uspjeh iz predmeta koji su značajni za studij –maternjeg jezika i historije.
 
Posebni kriterij se odnosi na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih disciplina ili po osnovu rezultata u vrhunskom sportu, a po osnovu njega se mogu dobiti dodatni bodovi.  Svakom kandidatu se obračunavaju bodovi ostvareni po oba
kriterija, na način određen u konkursu. Komisija za prijem studenata sačinjava rang-listu prema kriterijima navedenim u konkursu.
 
Ukoliko se u junskom roku ne javi dovoljan broj kandidata, ili svi prijavljeni kandidati ne
ostvare minimalni broj bodova koji su uslov za prijem, u septembru se raspisuje konkurs
za drugi upisni rok. Provodi se ista procedura u pogledu rangiranja i prijema kandidata
kao i na prvom upisnom roku.
 
Kandidati za upis u prvu godinu studija predaju u Studentsku službu sljedeće dokumente:
 1. obrazac prijave za upis (nabavlja se na Fakultetu),
 2. originalna svjedočanstva I, II, III, IV razreda i završno svjedočanstvo,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. ostale dokumente značajne za utvrđivanje broja bodova po utvrđenim kriterijima.
 
Konkurs se raspisuje u junu, a status studenta dodiplomskog studija stiče se upisom u prvu godinu studija, koji se obavlja u septembru. Upis u starije godine i obnavljanje upisa vrši se od 1. septembra do 10. oktobra.
No entries found.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.