Izazovi demokratije u multikulturalnim društvima

Izazovi demokratije u multikulturalnim društvima: zimska škola u BiH i ljetna škola u Švicarskoj za bh studente; Švicarski doprinos održivoj demokratizaciji u Bosni i Hercegovini: unapređenje vještina perspektivnih studenata
 
Cilj projekta:
 
  1. Izgradanja kapaciteta budućih donositelja odluka i predvodnika javnog mijenja: dajući studentima teoretsku podlogu i empirijske primjere političkih sistema drugih multikulturalnih društava, osnažuje se izgradnja kapaciteta za ustavnu reformu
  2. Unaprijeđenje saradnje između bosanskohercegovačkih i švicarskih univerziteta: projekat predstavlja šansu za uapređenje suradnje i izvan okvira ovoga projekta kroz međuuniverzitetsku suradnju kako kroz akademsku suradnju i razmjenu eksperata tako i kroz prilike za razmjenu studenata
 
Partneri u projektu:
  • Zentrum fur Demokratie Aarau – Centar demokratije Aarau
  • Universitat Zurich – Univerzitet u Zirihu
  • Pravni fakulteti javnih Univerziteta u BiH
 
Trajanje projekta: akademska 2012/2013
 
Aktivnosti u projektu:
 
Odabrani studenati učestvovat će u:
  • jednomjesečnoj zimskoj školu u BiH (27. januara 2013 – 2. februara 2013.)
  • jednomjesečnoj ljetnoj školi u Švicarskoj (juli/august 2013)
 
Studentima će biti ponuđena teorijska podloga i empirijski/praktični primjeri multikulturalnih demokratija i njihovih ustava, kroz predavanje domaćih i stranih eksperata. Evaluacija studenata bit će zasnovana na učešću i doprinosu studenata tokom predavanja kao i na dva pismena zadatka:
  • kraći rad će se predavati nakon zimske škole na istovjetnu esejsku temu zadatu svim studentima
  • opsežniji, individualni zadatak na odabranu temu istraživanja vezanu za ustavnu reformu i povezanu tematiku s rokom predaje od mjesec dana nakon završetka ljetne škole.
 
Priznavanje ECTS kredita dodjeljenih od strane Univerziteta u Cirihu za studente koji pohađaju ovaj kolegij.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.