Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 6. 7. 2022. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2022/2023. godini na Opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata kao i informacije o upisu.

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću organizacione jednice/univerzitetskog studija u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste. Naučno-nastavno vijeće organizacione jednice/univerzitetskog studija je dužno u roku od 3 dana odlučiti o prigovoru i o tom obavijestiti kandidata. Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.


 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.