Upiši Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dva studijska programa na I. ciklusu studija:

-Opći smjer (četverogodišnji studijski program, 240 ECTS)

-Kriminologija i sigurnosne studije (trogodišnji studijski program, 180 ECTS)

Pravo učešća na konkursu za upis u akademsku 2022/23. godinu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok) / septembru (drugi upisni rok) imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

 

Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik). Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija.

 

Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru (opći smjer) stječe se zvanje bakalaureat/bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija).

Nakon završetka studijskog programa „Kriminologija i sigurnosne studije" stječe se zvanje bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija (završetkom I ciklusa studija – trogodišnjeg dodiplomskog studija).

Redovni studenti za upis na Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru (opšti smjer) svaku godinu studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru). Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru).

 

Studenti za upis na studijski program Kriminologija i sigurnosne studije plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 2000,00 KM (1000,00 KM po semestru, uz mogućnost plaćanja na više rata).

 

 

Mogućnost zaposlenja za diplomante oba studijska programa:

·u privatnom i javnom sektoru

·u neprofitnom sektoru

·u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)

·na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru

·u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima

·u državnim agencijama

·u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama

·inspekcijskim službama

·medijima

·u privredi, malim i srednjim preduzećima

·u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima

·u nevladinim i humanitarnim organizacijama

·u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije

·u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama

 

Koje su još beneficije studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru:

 

·kontinuirano stjecanje i unaprjeđenje uže specijaliziranih teorijsko-pravnih i praktično-pravnih, naučnih, stručnih i profesionalnih znanja i vještina

·analiza prakse, rješavanje hipotetičkih slučajeva

·takmičenja u simuliranom suđenju

·učešće u seminarima, kursevima, radionicama, takmičenjima

·obavljanja stručne prakse

·programe kliničkog obrazovanja pravnika

·učešće u Debatnom klubu

·učešće u Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta

·učešće u Uniji studenata Univerziteta „Džemal Bijedić"

·učešće u radu ELSA-e Mostar, ogranak ELSA-e BiH (Evropskog udruženja
studenata prava BiH)

·studijske boravke na univerzitetima u zemljama regiona i inostranstvu (mobilnost)

·studijske posjete nadležnim organima, ustanovama i organizacijama

·pohađanje ljetnih škola i kurseva za strane jezike

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.