9. međunarodna naučna konferencija "Dani porodičnog prava"

Pravni fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) održali su dana 10.6.2021. godine 9. međunarodnu naučnu konferenciju "Dani porodičnog prava".

Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (sudije, notari i advokati u državnim/entitetskim institucijama).

Centralna tema ovogodišnjeg skupa je "Aktuelna problematika porodičnopravne teorije i prakse” koja ima za cilj omogućiti naučnu obradu i uvid u širok spektar aktuelnih teorijskih i gorućih problema pravne (sudske) prakse u pogledu savremenih ustanova porodičnog prava. Promjene porodice i porodičnih odnosa, bitno determinisane društvenim promjenama i trendovima, su utjecale na transformaciju temeljnih porodičnopravnih instituta braka, vanbračne zajednice, zasnivanja roditeljskopravnog odnosa, ostvarivanja roditeljskog staranja, starateljstva i imovinskih odnosa u porodici. Uz već prisutne društvene promjene poput migracija, starenja stanovništva, sniženja stope nataliteta, siromaštva, povećanje broja binacionalnih porodica, rapidnog tehnološkog i biomedicinskog napretka, uslijed globalne pandemije korona virusa, savremeni pravni sistemi su suočeni sa novim izazovima, koji u području porodičnog prava obuhvataju, inter alia problematiku povećanja stope nasilja u porodici i online nasilja, zaštitu privatnosti i ličnih podataka, ostvarivanje ličnih odnosa djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi, zaštitu prava djeteta u digitalnom okruženju i djece bez pratnje, zaštite starijih osoba i osoba sa invaliditetom, te problematiku uređenja i ostvarivanja prekograničnih porodičnih odnosa. Ekspanzija upotrebe digitalnih alata i digitalnih platformi u svim sferama društva otvara prostor za preispitivanje postojećeg uređenja kako porodičnih sudskih postupaka tako i alternativnih načina rješavanja porodičnih sporova u nacionalnim i transnacionalnim okvirima, te utvrđivanje mogućih pravaca njihove transformacije i usklađivanja sa zahtjevima savremenog doba.

Nadamo da će radovi koji su prezentirani na Skupu i objavljeni u Zborniku radova, kroz detaljan, sveobuhvatan i interdisciplinaran pristup doprinijeti formulisanju naučnog odgovora na istaknute probleme i izazove savremenog porodičnog prava.

Radovi koji budu prihvaćeni objavit će se u Zborniku radova sa naučnog skupa.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.