II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Dana 9.12.2020. godine u organizaciji našeg Fakulteta održana je II naučna konferencija"Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”.Održavanje ovogodišnje Konferencijepodržano je od straneEvropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine,konferencija je organizovanau saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.Konferencija je održanapovodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Moderno pravo ljudskih prava u vremenu kada je nastalo nije moglo da predvidi sve brojne izazove sa kojima će ga suočiti dinamični ambijent buduće društvene stvarnosti. U tom kontekstu otvorio se čitav niz pitanja poticajnih za analizu: koliko su inicijalne vrijednosti na kojima je utemeljen međunarodni sistem ljudskih prava uspjele da se održe i potvrde u promijenjenim društvenim prilikama; da li je internacionalistički model zaštite ljudskih prava uspio da ostvari svoje inicijalno postavljene ciljeve; da li su ljudska prava uspjela da izmaknu etatističkim ograničenjima; da li je postojeći normativni okvir i pripadajući mu nadzorni mehanizam dovoljno elastičan da se prilagodi zahtjevima dinamične društvene stvarnosti; da li je evolutivno tumačenje postojećih normativnih rješenja dovoljno da osigura njihovu aktuelnu primjenjivost, uz osvrt na procesuiranje trgovine ljudima; da li je sistem ljudskih prava, posebno u slučaju ranjivih društvenih grupa, žrtava trgovine ljudima,nacionalnih manjina i LGBTI osoba npr., dovoljno djelotvoran da ih zaštiti od diskriminacije? U sklopu navedenih tema autori su analizirali različite aspekte reguliranja zaštite ljudskih prava.

Na ovogodišnjoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Zenice, Tuzle, Bihaća, kao i pravni stručnjaci (ombudsmeni, kao i saradnici u državnom institucijama i nevladinom sektoru).

Radovi sa Konferencije biće objavljeni u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.

 

 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.