Pitanja i odgovori

Da li mogu nastaviti studij na Pravnom fakultetu ako studiram na nekom od javnih pravnih fakulteta u BiH ili inostranstvu?
Moguće je nastaviti studij sa nekog od javnih pravnih fakulteta u BiH ili inostranstvu, ali položeni ispiti sa toga studija idu na proceduru priznanja prema našem nastavnom planu i programu, za što je potrebno dostaviti nastavni plan i program za sve položene predmete.
Koje su moje obaveze ako upišem pravo u statusu vanrednog studenta?
Obaveze vanrednog studenta: upis i ovjera školske godine, uplata školarine, prijavljivanje i polaganje ispita u utvrđenim ispitnim terminima. Vanredni studenti nemaju obavezu prisustva na nastavi, kao ni obavezu prikupljanja potpisa za ovjeru semestra.
Koliko puta mogu obnoviti godinu?
Student ima pravo dva puta pohađati istu godinu studija u statusu redovnog studenta, a dva puta je dozvoljeno obnoviti godinu u toku cijelog studiranja, da bi se zadržao redovan status. Ukoliko dođe do obnavljanja godine više puta od navedenog, student ima pravo na nastavak studija u statusu redovnog-samofinansirajućeg ili vanrednog studenta, bez ograničenja.
Da li se na Pravnom fakultetu primjenjuje ECTS sistem prijenosa bodova?
Na Pravnom fakultetu se primjenjuje ECTS sistem prijenosa bodova.
Da li je će moja diploma biti priznata u inostranstvu?
Zavisi od države u kojoj se vrši nostrifikacija, moguće polaganje razlike predmeta, te zakona (u okviru pojedinih predmeta) te države.
Da li se kao strani državljanin ili lice bez državljanstva mogu upisati na Pravni fakultet u statusu redovnog studenta?
Strani državljani se mogu upisati na Pravni fakultet kao redovni studenti; za upis je neophodno dostaviti uvjerenje o državljanstvu.
Koji dokumenti su mi potrebni za upis na Pravni fakultet?
Potrebni dokumenti za prijavu na konkurs: četiri svjedočanstva i diploma završnog razreda, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (po upisu – ljekarsko uvjerenje). Redovni studenti predaju originalne dokumente, vanredni studenti mogu ovjerene kopije dokumenata.
 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko - julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
     

Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.